Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole Lubelskie, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361620/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Opolski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPOLU LUBELSKIM ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ W PONIATOWEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019431

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lubelska 4

1.4.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 818272260

1.4.8.) Numer faksu: +48 818272236

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@opole.lublin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.lublin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361620

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00356848/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 6 SWZ,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
- części nr 1. jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie, która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 60 godzin szkoleń w zakresie: projektowania ogrodów;
- części nr 2: jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie, która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 60 godzin szkoleń w zakresie : florystyki;
- części nr 3, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie, która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 60 godzin szkoleń w zakresie: obsługi programu do grafiki wektorowej.

Po zmianie:
c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 6 SWZ,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
- części nr 1. jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie, która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 30 godzin szkoleń w zakresie: projektowania ogrodów;
- części nr 2: jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie, która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 30 godzin szkoleń w zakresie : florystyki;
- części nr 3, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą (którą skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia jako osobę prowadzącą szkolenie, która w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła min. 30 godzin szkoleń w zakresie: obsługi programu do grafiki wektorowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 10:00

Po zmianie:
2022-10-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-07 12:00

Po zmianie:
2022-10-10 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-05

Po zmianie:
2022-11-08

Zobacz inne

Prawo