Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Limanowa, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361636/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121842461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeczna 7

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mzgkim.limanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzgkim.limanowa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

woda,śmieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e39866c-3b17-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070296/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal , udostępnionego również przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/,
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mzgkim.limanowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem środków określonych w ust. 1 jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

9. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym oferta oraz wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP07/09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy soli drogowej służącej do usuwania śliskości nawierzchni jezdni na ciągach dróg w sezonie zimowym 2022/2023
Zapotrzebowanie uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Szacunkowa ilość soli 500 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) zdolność występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów -Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej - tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonali lub wykonują minimum 1 zamówienie polegające na dostawie soli drogowej o wartości co najmniej 70 000,00 zł;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych ).

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. Ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.)
1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 21 8804 0000 0000 0027 7400 0001. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 2. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2
pkt 2)-4), wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z treści dokumentu musi jednoznacznie wykonać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) musi być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
4) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania oferta jest dzień składania ofert),
5) treść dokumentu musi zawierać nazwę zamówienia, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie oraz nazwę Beneficjenta, którym jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

1. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 308 ustawy Pzp.
2.Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz możliwości zmiany zawartej umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SWZ.
3.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , Zamawiający wymaga złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Zobacz inne

Prawo