Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szamotuły, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361717/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto i Gmina Szamotuły

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno - promocyjne”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Szamotuły

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 26

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612927586

1.5.8.) Numer faksu: +48612927501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno - promocyjne”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c040607d-3b20-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040440/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Pomóż sobie pomagając przyrodzie” Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy Szamotuły poprzez działania informacyjno - promocyjne”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 Środowisko; Działanie 4.5 Ochrona przyrody; Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawców dotycząca złożenia,
zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.2.
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w
tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 3. Oferta
powinna być: 1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2. złożona przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platforma zakupowa.pl,3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione4. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016 roku”.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES
zewnętrzny.Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w
formacie XAdES.Szczegółowy opis określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z
04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Miasto i Gmina Szamotuły informuje że:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Szamotuły, adres siedziby: ul. Dworcowa 24, 64-500 Szamotuły,
tel. (61) 29-27-576, 568, fax 61 29 20 072, NIP 787-207-44-67, REGON 631258230, zwany dalej Miasto i Gmina Szamotuły.
Inspektor ochrony danych w Mieście i Gminie Szamotuły jest Pani Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec, kontakt: iod@eduodo.pl.
II. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia, negocjacji umów, procedury ich zawarcia oraz realizacji, Miasto i Gmina
Szamotuły jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osób fizycznych działających w imieniu własnym jako
kontrahenci lub jako przedstawiciele kontrahentów ich pracownicy, współpracownicy lub inne osoby zaangażowane ze strony
kontrahentów w negocjowanie i realizację umów. W ramach powyższego Administrator przetwarza identyfikacyjne i kontaktowe dane
osobowe, w postaci min. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych
wymaganych do wskazania w treści umowy lub w trakcie jej realizacji. Jeżeli w ramach negocjacji, zawarcia lub realizacji zawartej
umowy, kontrahent przekazał Administratorowi dane osobowe swoich przedstawicieli, pracowników lub współpracowników,
wskazuje się że niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do tych osób i powinna zostać tym osobom udostępniona.
W ramach niniejszego postępowania Administrator przetwarza dane, które mogą dotyczyć osób fizycznych działających w imieniu
własnym lub jako przedstawiciele innych podmiotów, których udział w niniejszym postępowaniu związany jest w szczególności z
występowaniem jako(cd.w SWZ)
VIII. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, przewidziany w art. 13 RODO,
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2. Ponadto Wykonawca wypełnia własny obowiązek informacyjny Wykonawcy, wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Mając na uwadze powyższe, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz celem zapewnienia, że Wykonawca wypełnił wyżej wymienione własne obowiązki
informacyjne, a osoby których dane dotyczą posiadają wiedzę, że ich dane zostały ujawnione Zamawiającemu, Wykonawca składa
wobec Zamawiającego oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ, w którego treści Wykonawca potwierdzi wypełnienie przez
Wykonawcę jego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz potwierdzi przekazanie osobom
których dane dotyczą, treści klauzuli informacyjnej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 174455,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zadania należy wykonać:
Rozbudowanie strony internetowej dedykowanej działaniom środowiskowym
Rozbudowanie aplikacji ECO HARMONOGRAM o informację środowiskowe
Spot reklamowy
Cykliczne wydanie informacji ekologicznych dedykowanej dzieciom i młodzieży oraz pozostałym mieszkańcom gminy Szamotuły w informatorze gminnym
Wydawnictwo ulotek o tematyce środowiskowej dotyczących aspektów środowiska w ramach zrównoważonego rozwoju
Opracowanie i wydanie kodeksu dobrych praktyk ochrony środowiska w wersji elektronicznej i drukowanej
Warsztaty w szkołach i przedszkolach
Konferencja ekologiczna połączona z dyskusją
Cykl rajdów rowerowych
Terminarz wydarzeń ekologicznych
Spektakle i prelekcje w przedszkolach
Gra miejska
Zielone lekcje
Posty w mediach społecznościowych
Banery reklamujące projekt
Tablice informacyjne
Informacja prasowa

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
- Formularz cenowy - załącznik nr 7 do SWZ,
- Projekt umowy - załącznik nr 6 do SWZ,
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
KRYTERIUM RANGA
Cena (C) 60%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (T) 40%
RAZEM: 100%

2. Kryterium cena (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin / Co x 60 pkt.
gdzie: Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
3. Kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia (T): 40 pkt.
Oferta może otrzymać maksymalnie 40 punktów jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie zamówienia w terminie krótszym od wymaganych maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przyznawanych w następujący sposób:
a) Wykonanie zamówienia w ciągu 30 dni - 0 pkt.
b) Wykonanie zamówienia w ciągu 29-28 dni – 10 pkt.
c) Wykonanie zamówienia w ciągu 27-26 dni – 20 pkt.
d) Wykonanie zamówienia w ciągu 25-24 dni – 30 pkt.
e) Wykonanie zamówienia w ciągu 23 dni, lub krótszym – 40 pkt.
Zaoferowanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Ocena oferty = C+T
Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie usługi, tj. 2 działania/projekty o charakterze informacyjno-promocyjnym o wartości minimum 50 000,00 zł (każda w ramach odrębnej umowy, której przedmiotem były m.in. rozbudowa strony internetowej dedykowanej danemu projektowi, obsłudze portali społecznościowych w ramach projektu, zorganizowaniu wydarzeń kulturalno – rozrywkowych w ramach projektu, jak np. warsztaty, gry i zabawy integracyjne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2) Podmiotowe środki dowodowe podmiotów zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Lp Wymagany podmiotowy środek dowodowy
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Roz VIII pkt. 2 ppkt. 1) lit. a) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia ww. dokumentów stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem wartości, podmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

IX. WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 (Załącznik nr 2 do SWZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.cd w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA
1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa Rozdziale VII ust. 1. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe, dotyczące braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, udzielone zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.
4. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:
a. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
b. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucjami Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami oraz zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia.
c. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących projektu, lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej.
d. gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia.
e. gdy z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, lub stan epidemii nie będzie możliwości realizacji poszczególnych czynności określonych w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość: zmiany formy realizacji poszczególnych działań informacyjno – edukacyjnych lub przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/szamotuly

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.

Zobacz inne

Prawo