Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361749/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP/PN/14/2022 Świadczenie usług ochrony fizycznej Dolnośląskiego Centrum Sportu – Polana Jakuszycka ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361749

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352619/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r., poz. 1995 z późn. zm.), tj. posiada aktualną koncesję określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, której zakres obejmuje przedmiot zamówienia. Zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wskazane w koncesji, muszą zezwalać Wykonawcy na wykonywanie zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia potwierdzone aktualną koncesją, i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
3) zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następujące usługi:
3.1.1) co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, wykonywaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy, w obiektach budowlanych o przeznaczeniu sportowym lub obiektach budowlanych o przeznaczeniu komercyjnym (tj. obiekty hotelowe) o powierzchni użytkowej co najmniej 50 000 m2, z wyłączeniem powierzchni parkingu;
3.1.2) co najmniej jedną usługę polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych i gromadzonych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej (CCTV), wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, parkingu podziemnego o liczbie co najmniej 200 miejsc parkingowych;
3.1.3) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług konwojowania wartości pieniężnych nie mniejszych niż dwie jednostki obliczeniowe;

UWAGA: Używając określenia jednostki obliczeniowe, Zamawiający odwołuje się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r., Nr 166, poz. 1128).

3.1.4) co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej ochronie imprezy masowej o charakterze sportowym (z wyłączeniem meczów piłki nożnej) obejmującą udział w niej jednorazowo nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy) widzów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1) powyżej, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z członków Konsorcjum/spółki cywilnej samodzielnie spełni warunki wskazane powyżej.
Zamawiający uzna warunek opisany w pkt 3.1 również za spełniony, wtedy gdy Wykonawca wykaże jedną usługę obejmującą zakres z ppkt 3.1.1 i/lub 3.1.2 i/lub 3.1.3 i/lub 3.1.4.
3.2) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3.2.1) co najmniej pięcioma (5) osobami, z których każda posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników ochrony fizycznej w ilości nie mniejszej niż 10 (dziesięć) osób, wykonujących usługi ochrony fizycznej osób i mienia;
3.2.2) co najmniej 1 (jedną) zmotoryzowaną grupą interwencyjną szybkiego reagowania, o której mowa w dziale IV pkt 11 SWZ, składającą się z minimum 2 (dwóch) osób wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego;
3.2.3 co najmniej 2 (dwoma) pracownikami ochrony fizycznej uprawnionymi do przewożenia, przenoszenia oraz konwojowania wartości pieniężnych, tj. pracownikami w ilości zgodnej z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia w odniesieniu do wartości konwojowanej.
Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku wymiany osób, Wykonawca wskaże osobę o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszym niż posiadane przez osobę zamienianą. Każda zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i będzie wymagała uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3.3) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi wymaganymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażone osoby przewidziane do realizacji usług ochrony, w ilości co najmniej 15 (piętnastu) sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z zestawami kamuflującymi, działających w systemie analogowym w paśmie radiowym typu dyspozytorskiego, na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej.
3.4) spełnia wymagania odpowiednich norm zarzadzania jakością – Wykonawca musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością (procedura oceny i redukcja ryzyka, planowanie, jakość usług) tj. certyfikat AQAP 2110:2016 lub równoważny.
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, wykonawca może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, złożyć równoważne podmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma dostępu do podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub (….), o ile udowodni, że stosowane przez niego: środki zapewnienia jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością lub (…).

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określone przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r., poz. 1995 z późn. zm.), tj. posiada aktualną koncesję określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, której zakres obejmuje przedmiot zamówienia. Zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia, wskazane w koncesji, muszą zezwalać Wykonawcy na wykonywanie zadań objętych przedmiotem niniejszego zamówienia;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia potwierdzone aktualną koncesją, i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej
3) zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje następujące usługi:
3.1.1) co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, wykonywaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy, w obiektach budowlanych o przeznaczeniu sportowym lub obiektach budowlanych o przeznaczeniu komercyjnym (tj. obiekty hotelowe) o powierzchni użytkowej co najmniej 50 000 m2, z wyłączeniem powierzchni parkingu;
3.1.2) co najmniej jedną usługę polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych i gromadzonych z wykorzystaniem telewizji przemysłowej (CCTV), wykonywaną w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, parkingu podziemnego o liczbie co najmniej 200 miejsc parkingowych;
3.1.3) co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług konwojowania wartości pieniężnych nie mniejszych niż dwie jednostki obliczeniowe;

UWAGA: Używając określenia jednostki obliczeniowe, Zamawiający odwołuje się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r., Nr 166, poz. 1128).

3.1.4) co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej ochronie imprezy masowej o charakterze sportowym (z wyłączeniem meczów piłki nożnej) obejmującą udział w niej jednorazowo nie mniej niż 5000 (pięć tysięcy) widzów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.1) powyżej, zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy co najmniej jeden z członków Konsorcjum/spółki cywilnej samodzielnie spełni warunki wskazane powyżej.
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca, występujący w konsorcjum, przedstawił usługę zrealizowaną wspólnie przez członków tego konsorcjum w pełnym zakresie wymaganym przez zamawiającego i na żądaną kwotę.

Zamawiający uzna warunek opisany w pkt 3.1 również za spełniony, wtedy gdy Wykonawca wykaże jedną usługę obejmującą zakres z ppkt 3.1.1 i/lub 3.1.2 i/lub 3.1.3 i/lub 3.1.4.
3.2) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3.2.1) co najmniej pięcioma (5) osobami, z których każda posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników ochrony fizycznej w ilości nie mniejszej niż 10 (dziesięć) osób, wykonujących usługi ochrony fizycznej osób i mienia;
3.2.2) co najmniej 1 (jedną) zmotoryzowaną grupą interwencyjną szybkiego reagowania, o której mowa w dziale IV pkt 11 SWZ, składającą się z minimum 2 (dwóch) osób wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego;
3.2.3 co najmniej 2 (dwoma) pracownikami ochrony fizycznej uprawnionymi do przewożenia, przenoszenia oraz konwojowania wartości pieniężnych, tj. pracownikami w ilości zgodnej z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia w odniesieniu do wartości konwojowanej.
Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku wymiany osób, Wykonawca wskaże osobę o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie mniejszym niż posiadane przez osobę zamienianą. Każda zmiana osoby w trakcie realizacji zamówienia wymagać będzie powiadomienia Zamawiającego i będzie wymagała uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3.3) dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi wymaganymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażone osoby przewidziane do realizacji usług ochrony, w ilości co najmniej 15 (piętnastu) sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z zestawami kamuflującymi, działających w systemie analogowym w paśmie radiowym typu dyspozytorskiego, na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej.
3.4) spełnia wymagania odpowiednich norm zarzadzania jakością – Wykonawca musi posiadać zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością (procedura oceny i redukcja ryzyka, planowanie, jakość usług) tj. certyfikat AQAP 2110:2016 lub równoważny.
Zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 i 6 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, wykonawca może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, złożyć równoważne podmiotowe środki dowodowe wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego nie ma dostępu do podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 12 (o których mowa w pkt 3.3 rozdz. VIII SWZ) ww. rozporządzenia, lub nie ma możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub (….), o ile udowodni, że stosowane przez niego: środki zapewnienia jakości są zgodne z wymaganymi normami zarządzania jakością lub (…).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 10:00

Po zmianie:
2022-09-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-27 10:30

Po zmianie:
2022-09-28 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-26

Po zmianie:
2022-10-27

Zobacz inne

Prawo