Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361790/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
EP/220/71/2022 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 813 9076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EP/220/71/2022 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56059cd3-3b0f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074860/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Sokołowskiego 11

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Umowa nr RPZP.02.10.00-32-C100/20-00 z dnia 20.01.2021 r. o dofinansowanie Projektu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kWp, wolnostojącej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.spwsz.szczecin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna
jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk "Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Zamawiający,
informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ, rozdz.10 pkt 10.7. oraz 10.8. Pozostałe wymagania techniczne zostały opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Tomasz Sadzikowski, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25 – 15:00, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Andżelika Skobel, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/71/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej wraz z przyłączami energetycznymi do źródeł odbioru energii elektrycznej zlokalizowanej na działkach nr 2/9 i 2/15 obręb 4015 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4A do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A, 1A-1 i 1A-2 do SWZ.
3. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje obligatoryjnej wizji lokalnej.
Zamawiający umożliwia natomiast dokonanie oględzin terenu związanego ze świadczeniem usług i wykonywaniem robót budowlanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
1) w dniu 29.09.2022 r. na godz. 10:00. w Dziale Technicznym Zamawiającego, klatka 11E, pok. BMS przy ul. Sokołowskiego 11 (Szczecin-Zdunowo).
Wykonawca, który zamierza dokonać oględzin terenu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego, w dniu je poprzedzającym do godziny 14:30 na adres: panka@spwsz.szczecin.pl lub lisowski@spwsz.szczecin.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

72212100-0 - Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 1 oraz robót budowlanych podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1, objęte będą prace z zakresu budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 500 kWp, wolnostojącej wraz z przyłączami energetycznymi do źródeł odbioru energii elektrycznej zlokalizowanej na działkach nr 2/9 i 2/15 obręb 4015 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. A. Sokołowskiego 11 w Szczecinie, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 1A do SWZ, tj.:
1. Roboty budowlane,
2. Roboty konstrukcyjne,
3. Roboty instalacyjne sanitarne (w tym instalacje wewnętrzne i zewnętrzne),
4. Roboty instalacyjne elektryczne (w tym instalacje wewnętrzne i zewnętrzne),
5. Roboty instalacyjne niskoprądowe (w tym instalacje wewnętrzne i zewnętrzne),
6. Roboty instalacyjne i urządzenia przeciwpożarowe,
7. Roboty drogowe i zagospodarowanie terenu,
8. Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
9. Roboty Wykończeniowe,
10. Technologia i elementy wyposażenia,
11. Rozwiązania architektoniczne i projektowe (usługi projektowe, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania w związku z pojawieniem się nowych nieprzewidzianych okoliczności).
3. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 887 209,15 zł netto.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia możliwości zwiększenia - rozszerzenia zakresu rzeczowego robót polegających na zwiększeniu mocy odnawialnych źródeł energii lub w przypadku zmian technologii wykonania, których nie można było przewidzieć na etapie przetargu lub pojawieniem się konieczności wykonania robót budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, elektrycznych niskoprądowych sanitarnych, instalacyjnych, robót drogowych, technologicznych czy rozwiązań architektonicznych i projektowych.
6. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1 będzie obszar Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, w lokalizacji przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Zadania.
4. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.
6. W przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Wykonawcy na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Wykonawcy na ogniwa fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sprawność ogniw fotowoltaicznych

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Strata sprawności ogniw fotowoltaicznych po 5 latach pracy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z wykonaniem bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilania pomiędzy pracą sekcji I i sekcji II RGnn Stacji nr 1127 „Zdunowo Sanatorium” z jednego lub dwóch transformatorów 15,75/0,4kV, celem umożliwienia zasilania sekcji I i II przez elektrownię fotowoltaiczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4B do SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1B i 1B-1 do SWZ.
3. Wizja lokalna:
Zamawiający nie przewiduje obligatoryjnej wizji lokalnej.
Zamawiający umożliwia natomiast dokonanie oględzin terenu związanego ze świadczeniem usług i wykonywaniem robót budowlanych w ramach wykonania przedmiotu zamówienia:
1) w dniu 29.09.2022 r. na godz. 10:00. w Dziale Technicznym Zamawiającego, klatka 11E, pok. BMS przy ul. Sokołowskiego 11 (Szczecin-Zdunowo).
Wykonawca, który zamierza dokonać oględzin terenu, zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego, w dniu je poprzedzającym do godziny 14:30 na adres: panka@spwsz.szczecin.pl lub lisowski@spwsz.szczecin.pl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45000000-7 - Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

72212100-0 - Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych/usług zgodnych z robotami budowlanymi/usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 2. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1, objęte będą prace z zakresu zaprojektowania wraz z wykonaniem bezprzerwowego, automatycznego przełączania zasilania pomiędzy pracą sekcji I i sekcji II RGnn Stacji nr 1127 „Zdunowo Sanatorium” z jednego lub dwóch transformatorów 15,75/0,4kV, celem umożliwienia zasilania sekcji I i II przez elektrownię fotowoltaiczną, tj.:
1. Rozwiązania architektoniczne i projektowe,
2. Roboty budowlane,
3. Roboty konstrukcyjne,
4. Roboty Wykończeniowe,
5. Roboty instalacyjne elektryczne (w tym instalacje wewnętrzne i zewnętrzne),
6. Roboty instalacyjne niskoprądowe (w tym instalacje wewnętrzne i zewnętrzne),
7. Technologia i elementy wyposażenia,
8. Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
9. Roboty instalacyjne i urządzenia przeciwpożarowe.
3. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 2 nie przekroczy wartości 33 816,95 zł netto.
4. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku konieczności rozszerzenia zamówienia o dodatkowe elementy tożsame z przedmiotem zamówienia tj. konieczność wykonania dodatkowych robót/usług, która może wyniknąć na etapie realizacji zamówienia (brak możliwości przewidzenia wszystkich uwarunkowań technicznych oraz formalno-prawnych na etapie wszczęcia postępowania).
6. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 1 będzie obszar Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Arkońskiej 4, 71-455 Szczecin, w lokalizacji przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Zadaniu uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Zadania.
4. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
5. W przypadku, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można wybrać oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.
6. W przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium oceny ofert i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o tej samej cenie, Zamawiający unieważni postępowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Wykonawcy na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika robót elektrycznych

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta w specjalności elektroenergetycznej

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną:
a1) w Zadaniu nr 1 – o wartości brutto minimum 3 mln zł, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy minimum 300 kWp,
a2) w Zadaniu nr 2 – której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa stacji SN/nn 15/0,4kV zasilającej obiekt kategorii XI wg załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm., dalej – „Prawo Budowlane”) o łącznej znamionowej mocy transformatorów 15/0,4 kV przekraczającej 1000 kVA,


UWAGA! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) zobowiązani są, na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, złożyć w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, do których wykonania Zamawiający wymagał zdolności w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
w Zadaniu nr 1:
b1) co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Prawem budowlanym,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na realizacji w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej 3 zamierzeń budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego, dla których to zamierzeń zostało wydane pozwolenie na budowę, gdzie osoba, którą wskazuje wykonawca pełniła funkcję kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
b2) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na realizacji w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej 3 zamierzeń budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego, dla których to zamierzeń zostało wydane pozwolenie na budowę, gdzie osoba, którą wskazuje wykonawca pełniła funkcję kierownika budowy/robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w trakcie realizacji co najmniej 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy większej niż 200 kWp,
b3) co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na realizacji w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej 3 zamierzeń budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego, dla których to zamierzeń zostało wydane pozwolenie na budowę, gdzie osoba, którą wskazuje wykonawca pełniła funkcję kierownika budowy/robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej,
w Zadaniu nr 2:
b1) jedną osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, która posiada:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na realizacji w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej 3 zamierzeń budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego, dla których to zamierzeń zostało wydane pozwolenie na budowę, gdzie osoba, którą wskazuje wykonawca pełniła funkcję kierownika budowy/robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi w trakcie realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę stacji SN/nn 15/0,4kV zasilającej obiekt kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze) o łącznej znamionowej mocy transformatorów 15/0,4 kV przekraczającej 1000 kVA,
b2) jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w specjalności architektonicznej, która posiada:
- uprawnienia projektowe budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego w branży architektonicznej, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, a w zakresie którego było zaprojektowanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze),
b3) jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada:
- uprawnienia projektowe budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego w branży konstrukcyjno-budowlanej, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, a w zakresie którego było zaprojektowanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze),
b4) jedną osobą dedykowaną na stanowisko projektanta w specjalności elektroenergetycznej, która posiada:
- uprawnienia projektowe budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego w branży elektrycznej, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, a w zakresie którego było zaprojektowanie budowy lub rozbudowy lub przebudowy obiektu z kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego (budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze), a także doświadczenie polegające na wykonaniu projektu oraz nadzorze autorskim nad realizacją co najmniej 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę stacji SN/nn 15/0,4kV zasilającej obiekt kategorii XI załącznika do Prawa Budowlanego o łącznej znamionowej mocy transformatorów 15/0,4 kV przekraczającej 1000 kVA;
Pojęcia „rozbudowa”, „przebudowa” i „budowa” należy rozumieć w taki sposób, w jaki zostały one zdefiniowane w art. 3 Prawa Budowlanego. Wszelkie inne pojęcia posiadające definicję legalną w Prawie Budowlanym interpretować należy zgodnie ze sformułowaną w tej ustawie definicją.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt 6.1. i pkt 6.3., Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 2) na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. lit. b) SWZ, wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1., Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dowodów, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane), wykształcenia (jeżeli jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835). Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie zawarte w załączniku nr 3B do SWZ (Wstępne oświadczenie
Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w Zadaniu nr 1 w wysokości 50 000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. nr rachunku: 79 1240 6292 1111 0010 7561 6657 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w Zadaniu nr 1 postępowania na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500 kWp, wolnostojącej w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1-5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli Stron Umowy.
2. Zamiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty jest możliwa w przypadku:
I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
I.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) epidemie i pandemie,
c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
I.2. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
I.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) pisemne wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ/PFU,
c) konieczność uzyskania przez Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń i itp., bez których Wykonawca nie jest w stanie kontynuować robót;
I.4 zmiany będące następstwem zachowania organów administracji i organów podobnych, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, niewynikająca z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
c) przewlekłość postępowania (terminy wydawania decyzji dłuższe niż zwyczajowo) z przyczyn leżących po stronie tego organu;
I.5 zmiany będące następstwem kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami, w tym inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego. Dotyczy to kolizji w szerokim rozumieniu, w tym kolizji o charakterze organizacyjnym. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
I.6 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, np.:
a) awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest również niezależnie od człowieka,
b) błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń inwestycji;
I.7 Zmiany spowodowane koniecznością uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 – I.4 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
II.1 zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w OPZ/PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
b) odmienne od przyjętych w OPZ/PFU warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
c) odmienne od przyjętych w OPZ/PFU warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa,
Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w Sekcji IX- Pozostałe Informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe uregulowania dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia:
e) konieczności wykonania robót dodatkowych, nieujętych w OPZ/PFU i nieobjętych Przedmiotem Umowy a niezbędnych do jego należytego wykonania.
Zmiany wskazywane w lit. d) i e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Rozliczenie robót dodatkowych nie ujętych w OPZ/PFU nastąpi za wynagrodzeniem wynikającym z kosztorysu dodatkowego, sporządzonego przy zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych w Ofercie. Ceny materiałów i koszty pracy sprzętu będą w wielkościach nie przekraczających poziomu średnich cen SEKOCENBUD w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Roboty dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego i zlecenia udzielonego w formie aneksu do umowy. Koszt tych robót będzie podlegać negocjacjom.
Każda ze wskazywanych w lit. a–e) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

II.2 Zmiany osobowe
zmiana osób wskazanych w Wykazie osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, co osoby zastępowane.
2. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Umowie,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.
UWAGA: skrót OPZ - dotyczy Zadania nr 1, a skrót PFU - Zadania nr 2

Zobacz inne

Prawo