Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świątniki Górne, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361914/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Świątniki Górne

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Świątnikach Górnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świątniki Górne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555499

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: K. Bruchnalskiego 36

1.4.2.) Miejscowość: Świątniki Górne

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-040

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@swiatnki-gorne.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiatniki-gorne.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361914

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00347510/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
16.1.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
16.1.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.1.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
16.1.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
a. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);

2) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej ramowej o minimalnych wymiarach zewnętrznych 35m x 8m o wartości roboty co najmniej 900 000,00 zł brutto.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Po zmianie:
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
16.1.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
16.1.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.1.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
16.1.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności:
a. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (1 osoba);
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646);

2) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej ramowej o minimalnych wymiarach zewnętrznych 35m x 8m.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Zobacz inne

Prawo