Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361980/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004345575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 102/102a

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-012

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 685 43 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fc8b570-3b18-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml
14.1.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest
pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań
technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
• w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b. przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18
i późniejsze, Internet Explorer 11,
c. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
14.1.10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich
użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
14.1.11. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez
System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@mops.lodz.pl (nie dotyczy
składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 roku, s. 1) RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.
Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku do umowy –
stanowiący załącznik do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku do umowy –
stanowiący załącznik do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 28/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 288000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do
SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia świadczenia usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. posiada co najmniej 6 osób skierowanych do realizacji świadczenia usługi.
Osoby wyznaczone do realizacji usługi powinny posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub pielęgniarka, lub pracownik socjalny, lub asystent osoby niepełnosprawnej, lub inne kwalifikacje dające wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługę opieki wobec osoby niepełnosprawnej albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych:

9.5.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.5.2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).

9.5.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (Załącznik nr 8 do SWZ) – jeśli dotyczy.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

9.5.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
9.5.3.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
9.5.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

9.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3a-3b do SWZ.

9.1.1.1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa
w pkt 8.1.4 SWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ (Załącznik
nr 3a do SWZ).
9.1.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3a do SWZ).
9.1.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1 SWZ składa każdy z tych podmiotów (Załącznik nr 3b do SWZ)

9.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4a-4b do SWZ
9.1.2.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.2. SWZ (Załącznik
nr 4a do SWZ).
9.1.2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa
w pkt 9.1.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (Załącznik nr 4a do SWZ).
9.1.2.3.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.2SWZ składa każdy z tych podmiotów (Załącznik nr 4b do SWZ).
9.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:
9.3.1. Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 18.15.3.i 18.15.5 SWZ.
9.3.2.Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli chociaż w odniesieniu do jednego z nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z tych Wykonawców składa dokumenty wymienione w pkt 18.15.3.i 18.15.5 SWZ.
9.3.3.Podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca, jeżeli w odniesieniu do nich zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z tych Podmiotów, na których zasoby powołuje Wykonawca składa dokumenty wymienione w pkt 18.15.4. i 18.15.6 SWZ.
9.4.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest w przypadku zmiany stawki VAT dopuszcza się możliwość zmiany w zakresie kwoty VAT, natomiast kwota wynagrodzenia brutto nie może ulec zmianie.
2. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie związanym z przestrzeganiem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19, a także zgodnie z wytycznymi stosownych organów.
3. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2).
4. Zmiany umowy, nie stanowią:
a) zmiana wskazanych w umowie osób, określonych w §3 ust 1 i 10 oraz ust. §5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy,
b) zmiana danych teleadresowych stron,
c) zmiana danych rejestrowych stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo