Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mściwojów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00361991/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MŚCIWOJÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MŚCIWOJÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43

1.5.2.) Miejscowość: Mściwojów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-407

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 768728522

1.5.8.) Numer faksu: 768728595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@msciwojow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d620523-3a4b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035549/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.msciwojow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu adres:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu adres: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
Formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określane w Regulaminie nimiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający udostępnia na prowadzonej przez siebie stronie internetowej bip.msciwojow.pl link do postępowania oraz ID
postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż składanie ofert oraz
załączników do ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się znakiem
sprawy postępowania.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mściwojów,
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Mściwojowie dostępny jest pod adresem: iod@lesny.com.pl.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego
postępowania posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa
sprostowania nie może się skutkować zmianą wyniku niniejszego sprostowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Osobom , których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie”
Zakres prac obejmuje wykonanie m.in:
Branża budowlana:
Wymianę okien, wymianę drzwi wejściowych aluminiowych, modernizacja wentylacji, docieplenie stropu wentylowanego – łącznik, roboty malarskie po robotach instalacyjnych – szkoła, roboty malarskie po robotach instalacyjnych – łącznik, wykonanie elewacji, wykonanie ścianek działowych z G-K, modernizacja WC, posadzki z płytek ceramicznych na parterze.
Branża sanitarna:
Instalacje c.o. - demontaż i montaż instalacji i grzejników, izolacja instalacji c.o., węzeł pompy ciepła wraz
z fundamentem, klimatyzacja,.
Branża elektryczna:
Wewnętrzną instalację zasilającą, tablicę licznikową z wyłącznikiem ppoż, wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnicę główną, rozdzielnicę główną budynku, wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice oddziałowe, rozdzielnicę piwnicy R-01 oraz rozdzielnicę fotowoltaiki R-PV, instalacje odbiorcze oświetlenia podstawowego pomieszczenia technicznego, instalacje odbiorcze siły i gniazd wtykowych pomieszczenia technicznego, instalacje odbiorcze pompy ciepła oraz klimatyzacji, instalację fotowoltaiczną, instalację odgromową, w tym instalacje ochronne i przeciwporażeniowe. Projekt instalacji elektrycznych szkoły i łącznika w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Targoszynie” obejmuje m.in.:
Wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice oddziałowe, rozdzielnice oddziałowe, instalacje odbiorcze oświetlenia podstawowego, instalacje odbiorcze oświetlenia awaryjnego, instalacje odbiorcze siły i gniazd wtykowych, instalacje logiczne i teletechniczne, w tym instalacje ochronne i przeciwporażeniowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45421132-8 - Instalowanie okien

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45321000-3 - Izolacja cieplna

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zadanie, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie
budynku na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla
wykonywania zamówienia, tj. minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
 minimum 1 osobę do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według załącznika do SWZ (Załącznik Nr 3);
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika do SWZ (Załącznik Nr 4).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą, sporządzoną na Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, (w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowanym do jednego pliku archiwum (ZIP)), Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące Załącznik nr 2
do SWZ
2) Pełnomocnictwo:
a) Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców.
- jeżeli dotyczy.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale
XI ust. 5 SWZ - jeżeli dotyczy.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby – załącznik Nr 6 do SWZ - jeżeli dotyczy.
5) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001,
z dopiskiem wadium na: „Postępowanie OZP.271.10.2022”
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).
5. Jeśli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem
umowy,
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp w następujących
przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w następstwie:
a) wystąpienia okoliczności wynikających z Siły Wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego;
b) w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
wykonanie Przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba,
że zwłoka z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę w terminach określonych
Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu
Umowy;
c) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres
trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje
odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach tj. o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności
warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. Wraz ze zmianą terminu
realizacji umowy zaktualizowany zostaje harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) wystąpienia działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia;
e) braku rozwiązań projektowych lub błędów w dokumentacji projektowej stwierdzonych w czasie trwania robót o czas
niezbędny do ich uzupełnienia;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą formularza za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający żąda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu:
1) informacji, dotyczącej osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.
2) kopie uprawnień budowlanych, i zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz
aktualny wpis na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa.
3) uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finasowo–terminowy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z
uproszczonym kosztorysem ofertowym.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zobacz inne

Prawo