Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362134/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Politechnika Gdańska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa platformy pływającej (KSON) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583486153

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa platformy pływającej (KSON) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1eb2ff7-3b2c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznaczone jest nr sprawy (nr ref. ) CRZP/255/009/D/22. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się na ten znak. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
oraz poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W syt. awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować
się ze sobą także za pomocą poczty
elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.edu.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej
znajdują się w rozdziale X SWZ. Adres strony internetowej:https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej
oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na
zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę
Microsoft.
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
Platforma
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznać go za
wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail:
iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
CRZP/255/009/D/22 pn. „Dostawa platformy pływającej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG”
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; e)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego
projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia);
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/255/009/D/22.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 642000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 271000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy pływającej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do:
 zwodowanie w dowolnej miejscowości nad Jeziorem Wdzydze (woj. pomorskie),
 zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu w sąsiedztwie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina
k/Wdzydz Kiszewskich, Skoczkowo 9, Wąglikowice, woj. pomorskie.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości
wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, i nie być przedmiotem praw osób
trzecich.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancję na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze:
a) minimum 24 miesiące – platforma pływająca;
b) minimum 12 miesięcy – wyposażenie dodatkowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34515000-0 - Konstrukcje pływające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca
wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów w kryteriach cena
oferty + termin dostawy + okres gwarancji (P= Pc +Pt+Pg). Ocenie podlegają wyłącznie oferty
niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką
otrzyma oferta zostanie obliczona według wzoru: Całkowita liczba punktów (CLP) = Pc +Pt+Pg).
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy.

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że: a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę jednostki pływającej typu
“houseboat” (domu pływającego), o minimalnej wartości 150 000,00 zł brutto;
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi:
• halą produkcyjną spełniającą warunki temperatury i reżimu technologicznego do produkcji jednostki pływającej typu
“houseboat”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W
celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z
Wykonawców.
2) Formularz rzeczowo-cenowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca musi złożyć wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby,
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz
brak podstaw wykluczenia z postępowania.
Dokumenty podmiotowe składane na wezwanie
2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, chyba
że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
2) Wykaz dostaw jednostek pływających typu „houseboat” o wyporności ponad 10 T zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy (załącznik nr 7 do SWZ).
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych u wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami (załącznik nr 8 do SWZ).
3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające
dostęp do tych środków.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym
mowa w ust. 2 pkt. 1) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub
ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
2) Wykaz dostaw jednostek pływających typu „houseboat” o wyporności ponad 10 T zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy (załącznik nr 7 do SWZ).
3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych u wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami (załącznik nr 8 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumentację techniczną dla technologii wykonania pływaka i technologii wykonania ścian nadbudowy dla platformy pływającej wskazanej w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzającą, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SWZ.
Przez dokumentację techniczną zamawiający rozumie karty katalogowe, foldery producenta lub dystrybutora, wydruki ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisy własne, wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www producenta zawierającej opis przedmiotu zamówienia. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna musza być weryfikowalne w okresie prowadzonego postepowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. 2) Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku
Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące
wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako Pełnomocnik,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, wykaz dostaw, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w
imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 lit. c), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia zawiera
załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy – cena może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub
podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z
uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury,
b) zmiany terminu – terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia
siły wyższej albo wydłużonym okresem oczekiwania na otrzymanie świadectwa klasy z PRS. Strony ustalają nowy termin
umowny, z tym że wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała,
c) w przypadku zmiany przepisów prawa - zmiany są możliwe tylko w zakresie określonym takimi zmianami prawa.
2. Zmiany Umowy mogą być dokonane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 2 b) ustawy Pzp, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy Pzp.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Strona, która powołuje się na tę okoliczność
obowiązana jest niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od jej zaistnienia, zawiadomić o danej okoliczności
drugą stronę. Zaniechanie obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym stanowi podstawę odmowy zmiany Umowy,
chyba, że konieczność zmiany wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pozycja w planie postępowań 1.2.50

Zobacz inne

Prawo