Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362138/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, wykonanie i wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, z zapewnieniem w okresie gwarancji materiałów eksploatacyjnych, licencji na oprogramowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017232705

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Smyczkowa, 10

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-678

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cpd.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpd.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Personalizacja dokumentów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362138

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00333524/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku (SCW) wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, opartego na fabrycznie nowych urządzeniach, z zapewnieniem przez cały okres gwarancji dostępności materiałów eksploatacyjnych przez minimum 36 miesięcy od wdrożenia systemu, bezterminowej licencji na oprogramowanie zarządzające Systemem Centralnego Wydruku bez limitu urządzeń.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia składa się na:
1) wykonanie i dostarczenie Projektu Technicznego i dokumentacji;
2) dostawa urządzeń drukujących:
a) wielofunkcyjnych formatu A3 – 4 szt. (podłączone do Systemu Centralnego Wydruku),
b) drukujących monochromatycznych formatu A4 – 26 szt.; (drukarki na Halę Personalizacją, wyłączone z Systemu Centralnego Wydruku);
3) wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku (instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania, licencja);
4) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym: planu testów, procedur administracyjnych i procedur operacyjnych, instrukcji dla administratorów
i użytkowników;
5) przeprowadzenie szkoleń dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie administracji i zarządzania SCW,
6) zapewnienie obsługi gwarancyjnej i aktualizacji Systemu Centralnego Wydruku przez okres 36 miesięcy,
7) zapewnienie w okresie obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich urządzeń, z wyłączeniem papieru do wydruku. Rozliczanie kosztów w trybie miesięcznym na podstawie realnej ilości wydruków (mono/kolor) wykonanych na wszystkich urządzeniach.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku (SCW) wraz z dzierżawą urządzeń drukujących, opartego na fabrycznie nowych urządzeniach, z zapewnieniem przez cały okres gwarancji dostępności materiałów eksploatacyjnych przez minimum 36 miesięcy od wdrożenia systemu, bezterminowej licencji na oprogramowanie zarządzające Systemem Centralnego Wydruku bez limitu urządzeń.
3. Szczegółowy przedmiot zamówienia składa się na:
1) wykonanie i dostarczenie Projektu Technicznego i dokumentacji;
2) dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń drukujących, wielofunkcyjnych formatu A3 – 4 sztuk (podłączone do Systemu Centralnego Wydruku),
3) podłączenia do Systemu Centralnego Wydruku - 2 sztuk urządzeń oznaczonych symbolem Xerox Versalink seria C7000 będących w posiadaniu Zamawiającego - GRUPA A.
4) wdrożenie Systemu Centralnego Wydruku (instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania, licencja);
5) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym: planu testów, procedur administracyjnych i procedur operacyjnych, instrukcji dla administratorów
i użytkowników;
6) przeprowadzenie szkoleń dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie administracji i zarządzania SCW,
7) zapewnienie obsługi gwarancyjnej i aktualizacji Systemu Centralnego Wydruku przez okres 36 miesięcy,
8) zapewnienie w okresie obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich urządzeń, z wyłączeniem papieru do wydruku. Rozliczanie kosztów w trybie miesięcznym na podstawie realnej ilości wydruków (mono/kolor) wykonanych na wszystkich urządzeniach.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:
Zamawiający przewiduje zastosowanie z prawa opcji zgodnie z zapisami art. 441 ust. 1 ustawy Pzp polegającej na zapewnieniu dodatkowych urządzeń w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części;
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy;
4) w ramach zamówienia objętego prawem opcji, po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza skorzystać z prawa opcji, Wykonawca będzie zobowiązany:
a) do zapewnienia dodatkowych urządzeń, które będą takie same lub co najmniej
o parametrach nie gorszych niż te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego, w lokalizacjach Zamawiającego;
b) dołączyć do SCW, urządzeń w liczbie Grupa A – 2 sztuki (kserokopiarki), Grupa B – 16 sztuk (drukarki) Grupa C – 7 sztuk (wielofunkcyjne), Grupa D – 6 sztuk (wielofunkcyjne), będących w posiadaniu przez Zamawiającego, wskazanych
w Rozdziale VII załącznika nr 1 do SWZ, w zakresie zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych i naprawy awarii rozliczanych zgodnie z faktyczną ilością kopi
w ramach zasad przedmiotowego postępowania, w lokalizacjach Zamawiającego;
5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
6) przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować dostawę urządzenia GRUPY I oraz urządzenia GRUPY II, w maksymalnej liczbie z GRUPY I - 2 sztuki oraz z GRUPY II – 6 sztuk;
7) Zamawiający zastrzega, że ilość urządzeń przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wielokrotnego uruchomienia prawa opcji, obejmującego minimum jedno urządzenie na okres minimum jednego miesiąca;
9) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w całym okresie trwania umowy.

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje zastosowanie z prawa opcji zgodnie z zapisami art. 441 ust. 1 ustawy Pzp polegającej na zapewnieniu dodatkowych urządzeń w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w części;
2) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy;
4) w ramach zamówienia objętego prawem opcji, po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza skorzystać z prawa opcji, Wykonawca będzie zobowiązany:
a) do zapewnienia dodatkowych urządzeń, które będą takie same lub co najmniej
o parametrach nie gorszych niż te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego, w lokalizacjach Zamawiającego;
b) dołączyć do SCW, urządzeń w liczbie Grupa A – 1 sztuki (kserokopiarki), Grupa B – 16 sztuk (drukarki) Grupa C – 7 sztuk (wielofunkcyjne), Grupa D – 6 sztuk (wielofunkcyjne), będących w posiadaniu przez Zamawiającego, wskazanych
w Rozdziale VII załącznika nr 1 do SWZ, w zakresie zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych i naprawy awarii rozliczanych zgodnie z faktyczną ilością kopi
w ramach zasad przedmiotowego postępowania, w lokalizacjach Zamawiającego;
c) dostarczyć, zainstalować i skonfigurować dodatkowe urządzenia GRUPY I oraz urządzenia GRUPY II, w maksymalnej liczbie z GRUPY I - 2 sztuki oraz z GRUPY II – 26 sztuk;
5) zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
6) Zamawiający zastrzega, że ilość urządzeń przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo wielokrotnego uruchomienia prawa opcji, obejmującego minimum jedno urządzenie na okres minimum jednego miesiąca;
8) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w całym okresie trwania umowy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 10:00

Po zmianie:
2022-10-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-28 11:00

Po zmianie:
2022-10-05 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-27

Po zmianie:
2022-11-03

Zobacz inne

Prawo