Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzydnik Duży, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362388/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA TRZYDNIK DUŻY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TRZYDNIK DUŻY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzydnik Duży 59A

1.5.2.) Miejscowość: Trzydnik Duży

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-230

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugtrzydnik@ops.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.trzydnikduzy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-591c14fe-3b23-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362388

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00084309/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej nr 108607L w miejscowości Łychów Gościeradowski (przez most) od km 0+000 km do 0+777,80 km

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na e-mail: ugtrzydnik@ops.pl zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym.
4. Za termin przekazania oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP lub przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w SWZ.
5. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.U. UE 119 z 04.05.2016, str. 1). dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzydnik Duży.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.7013.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności:
1.1 Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 108598L w miejscowości Trzydnik Mały – Baranów, gmina Trzydnik Duży od km 0+000,00 do km 1+552,40.
1.2 Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 108583L w miejscowości Olbięcin – Parama, gmina Trzydnik Duży od km 0+000,00 do km 0+630,60.
1.3 Zadanie 3 – Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108592L w m. Agatówka.
1.4 Zadanie 4 – Remont drogi dojazdowej do kościoła w m. Rzeczyca Księża.
1.5 Zadanie 5 – Budowa drogi gminnej nr 108607L Łychów Gościeradowski (przez most) w miejscowości Łychów Gościeradowski, Węglin od km 0+000,00 do km 0+777,80.
1.6 Zadanie 6 – Dostawa, transport i wbudowanie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3 000 ton na drogach gminnych.
2 Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/6104/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Trzydnik Duży Inwestycji: Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży.
3 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:
3.1 Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 108598L w miejscowości Trzydnik Mały – Baranów, gmina Trzydnik Duży od km 0+000,00 do km 1+552,40:
3.1.1 roboty przygotowawcze;
3.1.2 roboty ziemne;
3.1.3 odwodnienie korpusu drogowego;
3.1.4 podbudowy;
3.1.5 roboty nawierzchniowe;
3.1.6 roboty wykończeniowe;
3.1.7 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
3.2 Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 108583L w miejscowości Olbięcin – Parama, gmina Trzydnik Duży od km 0+000,00 do km 0+630,60.:
3.2.1 roboty przygotowawcze;
3.2.2 roboty ziemne;
3.2.3 odwodnienie korpusu drogowego;
3.2.4 podbudowy;
3.2.5 roboty nawierzchniowe;
3.2.6 roboty wykończeniowe;
3.2.7 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
3.3 Zadanie 3 – Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108592L w m. Agatówka:
3.3.1 roboty przygotowawcze;
3.3.2 roboty ziemne;
3.3.3 podbudowy;
3.3.4 roboty nawierzchniowe;
3.3.5 roboty wykończeniowe;
3.3.6 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
3.3.7 elementy ulic.
3.4 Zadanie 4 – Remont drogi dojazdowej do kościoła w m. Rzeczyca Księża:
3.4.1 roboty przygotowawcze;
3.4.2 roboty ziemne;
3.4.3 podbudowy;
3.4.4 roboty nawierzchniowe;
3.4.5 roboty wykończeniowe;
3.4.6 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
3.4.7 elementy ulic.
3.5 Zadanie 5 – Budowa drogi gminnej nr 108607L Łychów Gościeradowski (przez most) w miejscowości Łychów Gościeradowski, Węglin od km 0+000,00 do km 0+777,80:
3.5.1 roboty przygotowawcze;
3.5.2 roboty ziemne;
3.5.3 podbudowy;
3.5.4 roboty nawierzchniowe;
3.5.5 roboty wykończeniowe;
3.5.6 oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
3.5.7 elementy ulic.
3.6 Zadanie 6 – Dostawa, transport i wbudowanie kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3 000 ton na drogach gminnych:
3.6.1 sukcesywne wbudowanie kruszywa łamanego na utwardzenie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie Gminy Trzydnik Duży o frakcji 0-31,5 mm, polegające na:
3.6.1.1 wykonaniu nawierzchni o średniej grubości 12 cm (całe odcinki)
3.6.1.2 uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni ulepszonej kruszywem.
3.6.2 Kruszywo powinno być czyste bez domieszek materiałów niepożądanych, posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, dostarczone własnym środkiem transportowym, samowyładowczym.
3.6.3 Rozładunek kruszywa winien odbywać się na drogę równomiernie po terenie drogi, aby uniknąć dodatkowego przewozu – nie powodować na niej zatoru.
3.6.4 Rozładunek i wbudowywanie winny odbyć się tak, aby nie powodować szkód
w uprawach polowych.
3.6.5 Dostawa, transport i wbudowanie kruszywa łamanego odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3.7 opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia projektu oraz oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem;
3.8 wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową;
3.9 wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wyni­ki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
3.10 wykonanie dokumentacji powykonawczej;
3.11 prowadzenie dziennika budowy;
3.12 zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót;
3.13 przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania;
3.14 uporządkowanie terenu inwestycji;
3.15 przekazanie zrealizowanych robót własnościowym dysponentom.
3.16 Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 1 do SWZ) oraz załącznik nr 6 – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1) Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub/i przebudowy lub/i remontu ( w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dróg w kategorii L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł każda robota.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych (wg zał. nr 5) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
2) Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie ja kości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane:
a) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) drogi w klasie technicznej L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.
Wymagana okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
UWAGA: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lip­ca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zo­stały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Za­mawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiada­nych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnie­nia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo­wych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz które go roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w opisie przedmiotu zamówienia, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 12.6.8. SWZ. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
2) Wszędzie tam gdzie w w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 12.6.9. SWZ.
3) Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, itp. nie maja na celu naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 4 ustawy Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie w art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określony opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w SWZ. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe, normy, oceny techniczne systemów itp., zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4) W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
5) W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysoko­ści: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 14 wzoru umowy:
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 13 ust. 7.
2. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nieskutkująca zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 12.
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w szczególności:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT lub/i podatki akcyzowego;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składaki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeśli zmiany, o których mowa w lit a-d będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
3) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 15 umowy;
(...)
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/6104/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Trzydnik Duży Inwestycji: Budowa i modernizacja dróg gminnych i dróg transportu rolnego w Gminie Trzydnik Duży.

B. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg zał. nr 4) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz informację o części za mówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W informacji należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są już znani na etapie składania ofert).
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art.125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu odpowiednio Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby jest SWZ) wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
4. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.
5. W przypadku składania oferty wspólnej (wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne) do oferty należy dołączyć (dotyczy także wspólników spółki cywilnej):
5.1. Oświadczenie Wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
5.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.2.
6. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby –
dokumenty wymagane w Rozdziale 8 SWZ.
7. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentacji:
7.1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
7.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. Postanowienie dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
8. Przedmiotowe środki dowodowe.

C. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym:
a)Termin wykonania zamówienia w zakresie zadanie 5 - do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Zobacz inne

Prawo