Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362565/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Uniwersytet Morski w Gdyni

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.4.8.) Numer faksu: 7412250

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362565

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00349937/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Zamawiający w ramach zamówienia będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy każdorazowo przekazywał Wykonawcy zlecenia na dostawę gadżetów z określeniem wymaganej ilości.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zlecenie w terminie maksymalnie 7 dni roboczych. Termin ten może ulec skróceniu w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie.

Po zmianie:
Zamawiający w ramach zamówienia będzie sukcesywnie w trakcie trwania umowy każdorazowo przekazywał Wykonawcy zlecenia na dostawę gadżetów z określeniem wymaganej ilości.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać każdorazowe zlecenie w maksymalnym terminie realizacji określonym w załączniku 2. Termin ten może ulec skróceniu w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Próbki
Zamawiający wymaga złożenia próbek gadżetów reklamowych w pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla każdego zadania (załącznik nr 3A lub 3B).;

Po zmianie:
Próbki
Zamawiający wymaga złożenia próbek gadżetów reklamowych w pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla każdego zadania (załącznik nr 3A lub 3B).
Próbki na etapie postępowania przetargowego są rozumiane jako tylko karty katalogowe lub specyfikacje producenta oferowanych gadżetów.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
Próbki
Zamawiający wymaga złożenia próbek gadżetów reklamowych w pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla każdego zadania (załącznik nr 3A lub 3B).;

Po zmianie:
Próbki
Zamawiający wymaga złożenia próbek gadżetów reklamowych w pozycjach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla każdego zadania (załącznik nr 3A lub 3B).
Próbki na etapie postępowania przetargowego są rozumiane jako tylko karty katalogowe lub specyfikacje producenta oferowanych gadżetów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:00

Po zmianie:
2022-09-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 10:15

Po zmianie:
2022-09-27 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-25

Po zmianie:
2022-10-26

Zobacz inne

Prawo