Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362611/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy poduszek, koców, ubrań z podziałem na 3 pakiety.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@dco.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362611

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00360368/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
5. Ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP (jeśli dotyczy) m.in. Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych.
6. Katalogi/prospekty/foldery/materiały firmowe producenta zawierające opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, na których powinny być czytelnie zaznaczone wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.

Po zmianie:
5. Ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP (jeśli dotyczy) m.in. Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych.
6. Katalogi/prospekty/foldery/materiały firmowe producenta zawierające opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, na których powinny być czytelnie zaznaczone wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
7. Dokumenty dotyczące PAKIETU NR 2, POZ. 1-6
1) Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający skład chemiczny tkaniny.
2) Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający gramaturę tkaniny.
3) Akredytowany raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795.
4) Dokument potwierdzający akredytację Laboratorium Badawczego na badanie pełnego zakresu parametrów normy PN-EN 13795.
8. Próbki do pakietu nr 2, poz. 1-6, celem sprawdzenia zaproponowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia. Próbki nie podlegają zwrotowi. Próbki muszą odpowiadać parametrom podanym w szczegółowym opisie w formularzu asortymentowo-cenowym.
UWAGA : Każda próbka powinna być opisana, jakiej pozycji i Pakietu dotyczy
Próbki oferentów z najkorzystniejszą punktacją nie podlegają zwrotowi. Próbki pozostałych oferentów mogą zostać zwrócone na wyraźny wniosek Wykonawcy i na jego koszt.
Adres dostarczenia wymaganych próbek: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław. Kancelaria pokój nr 3 , wysoki parter (przyjmowanie próbek od pn. do pt. w godzinach od 7.45 do 13.30) z opisem na opakowaniu: ,,Próbki do postępowania nr ZP/TP/89/22/EL/AWO do pakietu/ów…………….” (do opakowania z próbkami proszę załączyć listę próbek na jaki pakiet i ile sztuk).

Zobacz inne

Prawo