Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ełk, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362663/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.4.2.) Miejscowość: Ełk

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362663

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00352620/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Przedmiotowe środki dowodowe:
a) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw) – a w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest kwalifikowany jako produkt leczniczy albo wyrób medyczny stosowne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
b) Karty Charakterystyki (Karty Bezpieczeństwa) produktu w języku polskim zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1816) o ile dany produkt posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne. Karta winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Karty Charakterystyki.
W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej, należy poinformować, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej – jeśli dotyczy.
c) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt, lub inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia).
d) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwo Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.).
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (również w trakcie realizacji umowy) przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane gazy medyczne będące produktem leczniczym posiadają ważną charakterystykę produktu leczniczego oraz, że gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne zawierają kartę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.
f) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnienia wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514) oraz dystrybuuje gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT, posiada odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP), przestrzega zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzega odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli temperatury w transporcie).
g) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że jego pracownik, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.
h) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) były wolne od BPA.
i) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że możliwe jest podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać charakterystykę produktu leczniczego wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
Przedmiotowe środki dowodowe:
a) )Oświadczenie Wykonawcy - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE lub równoważnego wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw) – a w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest kwalifikowany jako produkt leczniczy albo wyrób medyczny stosowne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
b) Karty Charakterystyki (Karty Bezpieczeństwa) produktu w języku polskim zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1816) o ile dany produkt posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne. Karta winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Karty Charakterystyki.
W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej, należy poinformować, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej – jeśli dotyczy.
c) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt, lub inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia).
d) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwo Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.).
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (również w trakcie realizacji umowy) przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane gazy medyczne będące produktem leczniczym posiadają ważną charakterystykę produktu leczniczego oraz, że gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne zawierają kartę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.
f)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnienia wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514) oraz dystrybuuje gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT, posiada odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP), przestrzega zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzega odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli temperatury w transporcie z wyłączeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, których transport nie wymaga monitorowania temperatury). Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
g) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że jego pracownik, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.
h) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) były wolne od BPA.
i) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że możliwe jest podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać charakterystykę produktu leczniczego wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
Przedmiotowe środki dowodowe:
a) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw) – a w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest kwalifikowany jako produkt leczniczy albo wyrób medyczny stosowne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
b) Karty Charakterystyki (Karty Bezpieczeństwa) produktu w języku polskim zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1816) o ile dany produkt posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne. Karta winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Karty Charakterystyki.
W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej, należy poinformować, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej – jeśli dotyczy.
c) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt, lub inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia).
d) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwo Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.).
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (również w trakcie realizacji umowy) przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane gazy medyczne będące produktem leczniczym posiadają ważną charakterystykę produktu leczniczego oraz, że gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne zawierają kartę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.
f) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnienia wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514) oraz dystrybuuje gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT, posiada odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP), przestrzega zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzega odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli temperatury w transporcie).
g) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że jego pracownik, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.
h) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) były wolne od BPA.
i) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że możliwe jest podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać charakterystykę produktu leczniczego wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
Przedmiotowe środki dowodowe:
a)Oświadczenie Wykonawcy - że posiada i będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany wyrób medyczny (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE lub równoważnego wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw) – a w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie jest kwalifikowany jako produkt leczniczy albo wyrób medyczny stosowne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
b) Karty Charakterystyki (Karty Bezpieczeństwa) produktu w języku polskim zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1816) o ile dany produkt posiada w swoim składzie substancje niebezpieczne. Karta winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Karty Charakterystyki.
W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej, należy poinformować, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej – jeśli dotyczy.
c) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt, lub inne podobne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia).
d) Oświadczenie Wykonawcy - że posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub Świadectwo Rejestracji (łącznie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.).
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego (również w trakcie realizacji umowy) przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń oraz kart charakterystyki produktu. Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
e) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane gazy medyczne będące produktem leczniczym posiadają ważną charakterystykę produktu leczniczego oraz, że gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne zawierają kartę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej.
f) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnienia wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514) oraz dystrybuuje gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT, posiada odpowiednie zezwolenia i certyfikaty (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP), przestrzega zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzega odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi Ustawy Prawo farmaceutyczne co do kontroli temperatury w transporcie z wyłączeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, których transport nie wymaga monitorowania temperatury). Oświadczenie wg wzoru zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ.
g) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że jego pracownik, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.
h) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) były wolne od BPA.
i) (Pakiet 4) Oświadczenie Wykonawcy, że możliwe jest podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać charakterystykę produktu leczniczego wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
2) przedłużenia terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga
formy pisemnego aneksu do umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem ust. 3 i z wyłączeniem ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2.
4. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
5. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie określonym w ust. 1 i wynikającym z treści art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku
ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.
6. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana
dotyczy).
1) danych kontaktowych,
2) elementów formalnych umowy,
3) numeru rachunku bankowego.

Po zmianie:
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
2) przedłużenia terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
3) podwyższenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego w przypadku zmiany cen na rynku energii i rynku paliw, jednak wzrost ceny nie może przekroczyć 30% wartości pierwotej umowy.
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem ust. 2 i z wyłączeniem ust. 1 pkt. 1).
4. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
5. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie określonym w ust. 1 i wynikającym z treści art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku konieczności dokonania zmian treści umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.
6. W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych zmiana dotyczy).
1) danych kontaktowych,
2) elementów formalnych umowy,
3) numeru rachunku bankowego.
7. Zmiana zapisów umowy, może być inicjowana przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Żądanie zmiany umowy o którym mowa w ust. 1 pkt 3) musi zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem.

Zobacz inne

Prawo