Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00362719/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miejska Kętrzyn

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont ulicy Władysława Jagiełły i Stefana Batorego w Kętrzynie w ramach projektu „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11

1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umketrzyn@mistoketrzyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362719

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00340708/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:00

Po zmianie:
2022-09-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:15

Po zmianie:
2022-09-30 12:15

Zobacz inne

Prawo