Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świdnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00432926/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu posiłków Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszkańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargielzbietykinal@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu posiłków Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ca9007b-60bc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054487/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu posiłków Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej,
służącym złożeniu oświadczenia/-ń, dokumentu/-ów, OFERTY przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie w ZAKŁADCE
NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA na
Platformie dostępnej pod adresem:
https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
- Do połączenia z Platformą używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na w/w Platformie
Przetargowej: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie
pytań do
treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
- Wymagania techniczne, organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym
dokumentów i oświadczeń elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń (tj.
cyfrowego odwzorowania dokumentów, oświadczeń w postaci papierowej opatrzone podpisem elektronicznym) oraz informacji
przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie:
https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
- Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie są następujące:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem korzystania z Platformy dostępnym na:
https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu MUSI dysponować: kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
LUB podpisem zaufanym,
LUB elektronicznym podpisem osobistym tj. podpisem elektronicznym e-dowód.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
osrodek@mops.swidnica.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz 74 ustawy Pzp.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
Szczegółowo kwestie RODO reguluje SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAO.2520.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 – Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę.
Niniejsze postępowanie objęte jest następującymi kodami CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Przedmiotem zadania nr 1 jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w myśl art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 tj. ze zm.). Zadanie jest współfinansowane przez program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 tj. ze zm.) w zw. z art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Przewidywana średnia dzienna liczba uprawnionych: 125
Liczba dni żywieniowych w okresie realizacji umowy: 302
Przewidywana średnia liczba wydawanych posiłków w okresie realizacji umowy: 37.750

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej dziennej ilości osób uprawnionych objętych dożywianiem w szacunkowym zakresie +10%, - 10%.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki, zgodnie z miesięczną ewidencją osób dożywianych będącą podstawą rozliczenia.
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 10 do SWZ tj. projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę cenową zgodnie z treścią wzoru zaproponowanego przez Zamawiającego na realizację zamówienia – Załącznikiem nr 1 do SWZ formularzem ofertowym dla wszystkich zadań/części. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę jednostkową brutto za 1 posiłek w ramach świadczenia w/w usługi posługując się przy jej określeniu w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz zapisami projektu umowy dla zadania/części nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji niniejszego zamówienia o kolejne 6 miesięcy (opcja czasowa). Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Realizacja zadania jest obowiązkowa. Dotyczy zabezpieczenia gorącego posiłku osobom
wykluczonym społecznie.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zmawiający przewiduje możliwość zastawania art. 304 ustawy Pzp. dla każdego zadania/części tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki objętych niniejszym postępowaniem przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług oraz będzie zgodne przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą wartości szacunkowe ustalone dla zamówień z wolnej ręki określone w podstawowym, pierwotnym zamówieniu dla danego zadania/części. Całkowita wartość postępowania uwzględnia również wartość zamówień ustalona na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to:
1) cena jednostkowa brutto za jeden (1) posiłek – dla zadania/części nr 1;
2) termin płatności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu całodobowo posiłków dla osób uprawnionych w lokalu Zamawiającego przy ul. Westerplatte nr 47 w Świdnicy.
Niniejsze postępowanie objęte jest następującymi kodami CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków

Przedmiotem zadania nr 2 jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu co najmniej trzech posiłków dziennie tj. śniadania, dwudaniowego gorącego obiadu oraz kolacji dla osób uprawnionych - w szczególności dla osób dotkniętych problemem bezdomności w lokalu przy ul. Westerplatte nr 47 w Świdnicy (ośrodek wsparcia) w myśl art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 tj. ze zm.). Usługa będzie świadczona nieprzerwanie przez wszystkie dni 2023 roku tj. przez 365 dni żywieniowych. Usługą będą objęte osoby wykluczone społecznie, bezdomne w ilości około 30 osób. Ilość osób objętych usługą będzie podlegać zmianom – zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane posiłki, zgodnie z miesięczną ewidencją osób objętych pomocą będącą podstawą rozliczenia.
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 11 do SWZ tj. projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę cenową zgodnie z treścią wzoru zaproponowanego przez Zamawiającego na realizację zamówienia – Załącznikiem nr 1 do SWZ formularzem ofertowym dla wszystkich zadań/częsci. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje ryczałtową cenę brutto za przygotowywanie, dostarczanie oraz podawanie posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) dla jednej osoby za jeden dzień żywienia posługując się przy jej określeniu w szczególności opisem przedmiotu zamówienia oraz zapisami projektu umowy dla zadania/części nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji niniejszego zamówienia o kolejne 6 miesięcy (opcja czasowa). Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Realizacja zadania jest obowiązkowa. Dotyczy zabezpieczenia posiłków osobom
wykluczonym społecznie.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zmawiający przewiduje możliwość zastawania art. 304 ustawy Pzp. dla każdego zadania/części tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki objętych niniejszym postępowaniem przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług oraz będzie zgodne przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą wartości szacunkowe ustalone dla zamówień z wolnej ręki określone w podstawowym, pierwotnym zamówieniu dla danego zadania/części. Całkowita wartość postępowania uwzględnia również wartość zamówień ustalona na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to:
1) cena brutto za posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) dla jednej (1) osoby za jeden (1) dzień żywienia – dla zadania/części nr 2;
2) termin płatności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADANIAŃ/CZĘŚCI

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada decyzje lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz rozprowadzania, podawania posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 tj. ze zm.).

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje, co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi min. 2 – letnie doświadczenie związane z przygotowywaniem i wydawaniem posiłków w zbiorowym żywieniu lub tożsame z przedmiotem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz posiadaniem stosownego orzeczenia lekarskiego przez w/w osoby dla celów sanitarno – epidemiologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto), polegającej na przygotowywaniu posiłków wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługa/-i zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- dysponuje pojazdem do przewozu posiłków, który posiada decyzję lub inny dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – warunek obligatoryjny dla zadania nr 2 natomiast dla zadania nr 1 jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje dowóz posiłków do lokalu, w którym będą wydawane posiłki dla osób uprawnionych.

WARUNEK DOTYCZĄCY TYLKO ZADANIA NR 1:

- dysponuje lub będzie dysponował lokalem/-ami na terenie miasta Świdnicy, w którym będą wydawane posiłki.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: WYMAGANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADANIAŃ/CZĘŚCI

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. , jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:
- oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oraz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
-- decyzje lub inne dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzające zakład, podmiot, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz rozprowadzania, podawania posiłków w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 tj. ze zm.).
-- dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
-- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz posiadaniem stosownego orzeczenia lekarskiego przez w/w osoby dla celów sanitarno – epidemiologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby – wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ;
-- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-- informacji dotyczącej pojazdu do przewozu posiłków, w tym informacji dot. posiadania decyzji lub innego dokumentu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ; w/w dokument obligatoryjny jest dla zadania nr 2 oraz dla zadania nr 1 - jedynie w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje dowóz posiłków do lokalu, w którym będą wydawane posiłki dla osób uprawnionych.
-- informacji dotyczącej lokalu/-ów na terenie miasta Świdnicy, w którym będą wydawane posiłki – zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SWZ – DOTYCZY TYLKO ZADANIA NR 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
formularz ofertowy dla wszystkich zadań/części – załącznik nr 1 do SWZ.
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ. W treści oferty należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SWZ).
Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części X SWZ.
2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Wymagane oświadczenia i dokumenty wymieniono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt. 2 części VI SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części V SWZ „warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej:
- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy dla danego zadania/części w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
stanowią załącznik do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa OFERTĘ WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obligatoryjne podstawy WYKLUCZENIA zostały szczegółowo opisane w części V SWZ pn."WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU".
Zamawiający przewiduje również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej po
adresem email:
przetargielzbietykinal@gmail.com

Zobacz inne

Prawo