Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żagań, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00432965/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
MODERNIZACJA MOSTU KOLEJARZY W CIĄGU UL. MOSTOWEJ W ŻAGANIU - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770824

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Słowiański 17

1.4.2.) Miejscowość: Żagań

1.4.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 684771040

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.zagan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urzadmiasta.zagan.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432965

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430211/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00031292/09/P

Po zmianie:
2022/BZP 00031292/10/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu” – etap I . Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
1) wymiana uszkodzonych elementów kładki na przęśle nr 1,
2) skucie uszkodzonych elementów niszy podłożyskowej na przyczółku nr 1 i naprawa w
technologii monolitycznej,
3) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji stalowej
4) remont balustrady stalowej,
5) wymiana uszkodzonych elementów dźwigarów stalowych dwuteowych przęsła nr 4 i 5
wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
6) remont bitumiczno- drewnianego pomostu kładki (ze względu na niedopuszczalne
obecnie ze względów na niebezpieczeństwo pożaru połączenie drewna i bitumu z
użyciem innych materiałów),
7) konserwacja łożysk,
8) remont elementów wspornikowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
9) prace konserwacyjne.
Uwaga! Nie przewiduje się robót w obrębie rzeki, nie przewiduje się przekładania sieci.

4.3. Kolorystykę kładki należy ustalić z inwestorem i LWKZ na podstawie prób kolorystycznych i warunków zamieszczonych w decyzji.
Teren na którym będą wykonywane roboty należy uporządkować. Drzewa i roślinność występującą w pobliżu kładki należy zabezpieczyć na czas robót zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszystkie wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
Zabrania się składowania materiałów w korycie rzeki.
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu.

4.4. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających
z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.
4.6. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający, po przeprowadzeniu analizy
przedmiotu zamówienia pod kątem technologii oraz wzajemnego oddziaływania
poszczególnych robót budowlanych uznał, że nie ma możliwości podziału
zamówienia na części – zarówno na zasadzie ilościowej, jak i jakościowej. Wszystkie
roboty budowlane wzajemnie na siebie oddziałują, wpływając na trwałość elementów
konstrukcyjnych oraz wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych. Realizacja
prac przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/ gwarancją na
jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że elementy robót
będą ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem konfliktów
dotyczących zakresu odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w okresie
rękojmi/ gwarancji. W ocenie zamawiającego podział zamówienia na części może
spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wydatkowanie
środków w sposób nie gwarantujący uzyskania lepszych efektów w stosunku do
poniesionych nakładów. W przypadku tego zamówienia, optymalnym rozwiązaniem,
służącym osiągnięciu zamierzonego celu jest udzielenie jednego zamówienia
obejmującego cały zakres roboty budowlanej. W związku z powyższym Zamawiający
nie dokonał podziału zamówienia na części;
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214
ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu” – etap I . Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
1) wymiana uszkodzonych elementów kładki na przęśle nr 1,
2) skucie uszkodzonych elementów niszy podłożyskowej na przyczółku nr 1 i naprawa w
technologii monolitycznej,
3) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji stalowej
4) remont balustrady stalowej,
5) wymiana uszkodzonych elementów dźwigarów stalowych dwuteowych przęsła nr 4 i 5
wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,
6) remont bitumiczno- drewnianego pomostu kładki (ze względu na niedopuszczalne
obecnie ze względów na niebezpieczeństwo pożaru połączenie drewna i bitumu z
użyciem innych materiałów),
7) konserwacja łożysk,
8) remont elementów wspornikowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
9) prace konserwacyjne.
Uwaga! Nie przewiduje się robót w obrębie rzeki, nie przewiduje się przekładania sieci. Etap I obejmuje roboty budowlane wyłącznie na przęśle nr 1 .

4.3. Kolorystykę kładki należy ustalić z inwestorem i LWKZ na podstawie prób kolorystycznych i warunków zamieszczonych w decyzji.
Teren na którym będą wykonywane roboty należy uporządkować. Drzewa i roślinność występującą w pobliżu kładki należy zabezpieczyć na czas robót zgodnie z decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wszystkie wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
Zabrania się składowania materiałów w korycie rzeki.
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do pierwotnego stanu.

4.4. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających
z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie ryczałtowej.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.
4.6. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający, po przeprowadzeniu analizy
przedmiotu zamówienia pod kątem technologii oraz wzajemnego oddziaływania
poszczególnych robót budowlanych uznał, że nie ma możliwości podziału
zamówienia na części – zarówno na zasadzie ilościowej, jak i jakościowej. Wszystkie
roboty budowlane wzajemnie na siebie oddziałują, wpływając na trwałość elementów
konstrukcyjnych oraz wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych. Realizacja
prac przez jednego wykonawcę pozwoli objąć całość zadania rękojmią/ gwarancją na
jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, że elementy robót
będą ze sobą funkcjonalnie powiązane, co mogłoby być źródłem konfliktów
dotyczących zakresu odpowiedzialności za ewentualne wady ujawnione w okresie
rękojmi/ gwarancji. W ocenie zamawiającego podział zamówienia na części może
spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez wydatkowanie
środków w sposób nie gwarantujący uzyskania lepszych efektów w stosunku do
poniesionych nakładów. W przypadku tego zamówienia, optymalnym rozwiązaniem,
służącym osiągnięciu zamierzonego celu jest udzielenie jednego zamówienia
obejmującego cały zakres roboty budowlanej. W związku z powyższym Zamawiający
nie dokonał podziału zamówienia na części;
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214
ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo