Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Puławy, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433161/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji i pośredniczenia w sprzedaży miejsc
noclegowych w hotelach krajowych (z wyłączeniem Puław) i zagranicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czartoryskich, nr 8, lok. ---

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81/ 47 86 990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@iung.pulawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iung.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji i pośredniczenia w sprzedaży miejsc
noclegowych w hotelach krajowych (z wyłączeniem Puław) i zagranicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de8d47f4-60c8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iung.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iung.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Osobami uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
Katarzyna Plis
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzp@iung.pulawy.pl, tel. 81 4786 990
3. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się
za pośrednictwem platformy zakupowej https://iung.ezamawiajacy.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zobowiązany jest do założenia bezpłatnego konta na platformie zakupowej
https://iung.ezamawiajacy.pl.
5. Wykonawca posiadający konto na platformie zakupowej https://iung.ezamawiajacy.pl ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich
czytelna treść dotrze do Zamawiającego, w wymaganej postaci i formie, przed upływem terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego, na ich złożenie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Szczegółowe
informacje zawarte zostały w Rozdziale 16 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał
w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.220.74.2022.PK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji i pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych (z wyłączeniem Puław) i zagranicznych”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie: rezerwacji i pośredniczenia w sprzedaży na rzecz Zamawiającego miejsc noclegowych w hotelach krajowych (z wyłączeniem Puław, woj. lubelskie, powiat puławski, gmina Puławy Miasto), i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele obiektach świadczących usługi noclegowe, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami w zakresie miejsc, z uwzględnieniem najkorzystniejszych w danym momencie cen.
3. Szacunkowa ilość rezerwacji w okresie trwania umowy to 40 rezerwacji krajowych oraz 200 rezerwacji zagranicznych.
4. Przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny wszelkich usług objętych zamówieniem, Wykonawca uwzględnia warunek, że Zamawiający nie może przekroczyć limitów finansowych na nocleg w hotelu, ustalonych dla odpowiednich państw pobytu/noclegu w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj i ilość usług określono w załączniku nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55100000-1 - Usługi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu w okresie trwania umowy, przedmiotu zamówienia w ilościach odbiegających od ilości podanych w zakresie podstawowym, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
a) prawo opcji dotyczy usług objętych umową i polegać będzie na ich ilościowym zwiększeniu,
b) maksymalna wartość opcji wynosić będzie nie więcej niż 30% wartości brutto umowy.
c) zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania umowy, jednak w granicach ww. limitów.
3) Okoliczności skorzystania z opcji:
a) zamawiający, ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie trwania umowy.
b) zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego.
c) skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego.
d) zamawiający, w zależności od potrzeb może odstąpić od zamiaru skorzystania z prawa opcji, skorzystać z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części, w formie jednego lub kilku zamówień.
e) brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego
f) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym czasie i zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem do umowy - zamówieniem.
g) wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych usług w ramach prawa opcji, na takich samych zasadach, jak usługi objęte zamówieniem podstawowym.
h) realizacja prawa opcji polegać będzie na świadczeniu usług w sposób tożsamy, jak w przypadku zakresu podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie przyjętych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN .

4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) minimum dwie usługi realizowane w ramach odrębnych umów, polegające na obsłudze co najmniej jednego podmiotu w zakresie świadczenia usług rezerwacji i pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda z nich.
W przypadku usługi nadal wykonywanej wymagana wartość zamówienia musi zostać osiągnięta najpóźniej na dzień składania ofert.

2. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 10 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt. 1), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale 9, (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
9. Podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie Zamawiającego, muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający wymaga złożenia:
Zamawiający nie określa warunku oraz nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający wymaga złożenia:
Zamawiający nie określa warunku oraz nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający wymaga złożenia:
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Wykonawca w złożonym dokumencie musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN .
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga złożenia:
wykazu usług (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykonawca w złożonym dokumencie musi wykazać, że wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) minimum dwie usługi realizowane w ramach odrębnych umów, polegające na obsłudze co najmniej jednego podmiotu w zakresie świadczenia usług rezerwacji i pośredniczenia w sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda z nich, oraz załączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1. Wypełniony i podpisany: formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Wypełniony i podpisany: formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w ust. 1, 2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://iung.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

Zobacz inne

Prawo