Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełm, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433368/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110259460

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Niepodległości 1

1.4.2.) Miejscowość: Chełm

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: luch@praca.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chelm.praca.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433368

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00428414/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:
2022-12-19

Zobacz inne

Prawo