Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Racławice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433413/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA RACŁAWICE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RACŁAWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010613

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 32-222

1.5.2.) Miejscowość: Racławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-222

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41/384-40-16

1.5.8.) Numer faksu: 41/ 384-40-43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugraclawice@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raclawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca3f45fa-6014-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066734/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/raclawice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/raclawice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl - https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Racławice.
2. Obsługę Gminy Racławice prowadzi Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice kontakt: pod adresem e-mail gmina@raclawice.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@raclawice.pl lub pocztą tradycyjną na adres urzędu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, na których zamieszkują mieszkańcy oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK – RO.271.6232.22.5
CZĘŚĆ I. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RACŁAWICE*
CZĘŚĆ II. UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK) DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RACŁAWICE*
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), zwaną „ustawą Pzp”;
7. Ponadto dane publikowane będą na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/raclawice
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych - na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu
a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.6232.22.5

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 504880,91 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RACŁAWICE.
1. Zakres zamówienia części I obejmuje:

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne),
• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie „u źródła” oraz w miejscu selektywnego zbierania odpadów w sposób gwarantujący niezmieszanie ich z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie,
• transport odebranych odpadów do miejsc ich zagospodarowania, który musi być realizowany za pomocą pojazdów wyposażonych w system monitoringu GPS spełniających wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) a także spełniających wymogi techniczne stawiane tego rodzaju pojazdom. Z zastrzeżeniem, że system monitoringu GPS musi posiadać funkcję dokumentowania czasu postojów na trasie odbioru odpadów, rozładunku oraz być wyposażony w rejestrator otwarcia i zamknięcia wszystkich włazów załadunkowych z miejscem i czasem wskazania tych czynności (Wykonawcy którzy nie posiadają systemu GPS wyposażonego w rejestrator otwarcia i zamknięcia włazów załadunkowych odpady muszą przystosować pojazdy w ten system w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy jednak nie później niż na jeden dzień przed odbiorem odpadów);
• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
• kontrolę zawartości pojemników oraz worków na odpady komunalne zmieszane oraz worków na odpady gromadzone selektywnie, zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice.

2. Odbiorem zostaną objęte następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
c) opakowania z papieru i tektury, z metali, z tworzyw sztucznych, ze szkła oraz wielomateriałowe,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
e) przeterminowane leki,
f) przeterminowane chemikalia,
g) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
l) zużyte opony,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
n) odzież i tekstylia.

4.2.5.) Wartość części: 479540,77 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie niżej wymienionych kryteriów oraz przypisanych im wag:

• Cena – waga 60%
• Termin zapłaty faktury - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK) DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RACŁAWICE
3. Zakres zamówienia części II obejmuje:

• utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK odbiorem zostaną objęte następujące frakcje odpadów:
a) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
b) opakowania z papieru i tektury, z metali, z tworzyw sztucznych, ze szkła oraz wielomateriałowe,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
d) przeterminowane chemikalia,
e) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
f) przeterminowane leki,
g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) odpady tekstyliów i odzieży.

4.2.5.) Wartość części: 25340,14

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie niżej wymienionych kryteriów oraz przypisanych im wag:

• Cena – waga 60%
• Termin zapłaty faktury - waga 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia części I mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy
1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2022r. poz 835)
1.3 spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
b) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (Dz. U.2022 poz.699 t.j. z późn.zm) uprawniający do transportu odpadów,
2) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Racławice, prowadzonego przez Wójta Gminy Racławice na postawie art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r. poz.1297 t.j. z póz.zm.), w zakresie umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych wymienionych w części III ust. 2 SWZ,
3) posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (Dz. U.2022.poz.699 t.j. z późn.zm) uprawniający do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wielkości łącznej co najmniej 350 Mg/rok,
2) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym:
a) bazą magazynowo - transportową w gminie Racławice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Racławice, do której posiada tytuł prawny, wyposażoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013.122), oraz
b) spełniającymi wymagania określonymi przepisami cytowanego rozporządzenia
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
2. O udzielenie zamówienia części II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy
2.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.z 2022r. poz 835)
2.3 spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
b) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) posiada aktualny wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. r. o odpadach (Dz. U.2022 poz.699 t.j. z późn.zm) uprawniający do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie PSZOK,
2) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, wydane przez organ właściwy terytorialnie, w zakresie umożliwiającym odbiór odpadów komunalnych wymienionych w części III ust. 4 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługę w zakresie utworzenia i prowadzenia PSZOK w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Z2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust.1 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do SWZ.
Wykonawca, który ubiega się o udzielenie części II zamówienia i który na dzień składania dokumentów nie może złożyć dokumentów, o których mowa w części XV ust. 2 pkt 2.2 litera b 1) i 2) – składa Oświadczenie, że nie później niż do 60 dni od daty podpisania umowy na Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Racławice, utworzy i będzie prowadził przez okres trwania umowy stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zapewniający odbiór odpadów komunalnych wymienionych w części III ust. 4. przez czas wskazany w ofercie. Przedmiotowe Oświadczenie winno zawierać zapis o następującej treści „Oświadczam, że znana jest mi treść art. 297 § 1 kodeksu karnego”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienia i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego,
2) zmiany w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
3) zmianą sposobu odbioru odpadów spowodowanych zmianami przepisów prawa,
4) w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji usług stanowiących przedmiot umowy,
5) podjęcia decyzji przez Zamawiającego o zmianie częstotliwości odbioru i/lub frakcji odpadów,
6) zmiany wynagrodzenia w związku ze:
a. zmianą stawki podatku VAT,
b. zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).
c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnego lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
d. zmiana opłat tytułem wzrostu opłat o kwotę wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów do Prawa Ochrony Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.
2.W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w przypadkach określonych w ust. 6 b i c powyżej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.
3.zmiany terminów, które mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
a. wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których zrealizowanie jest niezbędne, z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których przeprowadzenie wiąże się z potrzebą zmiany terminu,
b. jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu,
c. siły wyższej,
d. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
e. wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
f. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy:
g. zmiany danych teleadresowych,
h. zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/raclawice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

Zobacz inne

Prawo