Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wielgomłyny, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433431/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Wielgomłyny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielgomłyny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wielgomłyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-525

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7871087

1.5.8.) Numer faksu: 44 7871082

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wielgomlyny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielgomlyny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44a5af98-60cb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032086/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/
2. Zasady rejestracji na Platformie, przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu znajdują się pod adresem platformy https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku.
3. Zalecenia:
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf
b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − zip − 7Z
c) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: rar; gif; bmp; numbers; pages;
d) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone na platformie – https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku oraz uznaje go za wiążący.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej.
6. Celem prawidłowego złożenia oferty należy zapoznać się z Instrukcją składania oferty dla Wykonawcy - znajdującej się pod adresem platformy https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku.
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone w “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
9. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupo-wego /Plany zamówień publicznych” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 roku.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
10. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II podrozdziale 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
11. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy zakupowej.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny.
2) Zamawiający informuje, że:
a) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy - Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie.
b) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
c) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
e) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OdKo-01/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Wielgomłyny.
Usługa polegać będzie na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miejscowości: Anielin, Błonie, Bogusławów, Borecznica, Borowiec, Dębowiec, Goszczowa, Grabowie, Karczów, Kruszyna, Krzętów, Kubiki, Kolonia Myśliwczów, Maksymów, Myśliwczów, Niedośpielin, Niwa Goszczowska, Niwa Zagórska, Odrowąż, Perzyny, Pratkowice, Popielarnia, Rogi, Rudka, Sokola Góra, Sroków, Trzebce, Wielgomłyny, Wola Kuźniewska, Wola Życińska, Wólka Bankowa, Wólka Włościańska, Zacisze, Zagórze, Zalesie, Zawodzie, oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady według zasad określonych w uchwale Nr XI/90/2019, Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianą ww. uchwały zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny nr XLVII/68/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, których wartość nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego na warunkach z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Kryterium „Cena” (C) - waga 60 %
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Kryterium „Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2023 (R23)” – waga 40 % :
W kryterium ocenie zostanie podany aspekt środowiskowy – „Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2023” ponad wymagany ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartej w Formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę. W przedmiotowym kryterium Zamawiający wymaga, żeby w ofercie Wykonawca wskazał poziom recyklingu procentowo ponad wymagany w 2023 roku postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 0,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 1% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 2% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 8,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 3% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 12,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 4% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 16,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 5% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 20,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 6% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 24,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 7% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 28,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 8% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 32,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 9% wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 36,00 pkt
- za zaoferowanie poziomu recyklingu na poziomie o 10 % wyższym niż wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 40,00 pkt
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
K = C + R23
gdzie:
K – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena”
R23 - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „poziom recyklingu”.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom recyklingu w 2023 roku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający żąda wyłącznie od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, wpisu do odpowiedniego rejestru.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga w tym zakresie aby:
a) Wykonawca był wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wielgomłyny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1297 ze zm.),
b) posiadał aktualne uprawnienia w zakresie transportu odpadów komunalnych wymagane
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) co najmniej w następującym zakresie:
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 15 01 04 Opakowania z metali,
- 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 07 Opakowania ze szkła,
- 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
- 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczonych ( np. środki ochrony roślin)
- 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest)
- 16 01 03 Zużyte opony,
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 19 12 12 Pozostałości z sortowania,
- 20 01 01 Makulatura,
- 20 01 02 Szkło,
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- 20 01 33* Baterie i akumulatory,
- 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
- 20 01 40 Metale,
- 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe.
c) był wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 złotych.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują:
a) bazą magazynowo -transportową usytuowaną na terenie gminy Wielgomłyny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
- co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
Uwaga:
Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Formularz ofertowy składany jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 4 i 5 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;
- Podwykonawcy, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Podwykonawcy.
3. Pełnomocnictwo
a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wykaz usług, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ. Wykonawca który nie będzie powierzał prac Podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia nie dołącza do oferty ww. załącznika.
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Podwykonawstwo
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia:
– Informacje dotyczące Podwykonawcy, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców, o ile są już znane. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał prac Podwykonawcom, wówczas nie dołącza do oferty załącznika nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w ust.3.
2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
1) gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zwarcia umowy,
2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotowej umowy, w tym
w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał Rady Gminy Wielgomłyny wydanych na podstawie tejże ustawy.
3) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
4) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku ustawy - Prawo ochrony środowiska,
5) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania.
6) dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ nie skutkującej zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokości wynagrodzenia,
7) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w – harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wielgomlyny.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-17

Zobacz inne

Prawo