Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433730/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Zgierski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji
Aleksandrów Łódzki – Łęczyca na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zgierski

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zgierzu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057661

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sadowa 6a

1.4.2.) Miejscowość: Zgierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433730

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00406645/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:00

Po zmianie:
2022-11-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:30

Po zmianie:
2022-11-18 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-17

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w przetargu, ze względów technicznych z pytaniami i odpowiedziami
należy zapoznać się na stronie Zamawiającego tj: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz.

Zobacz inne

Prawo