Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433840/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Matejki 22

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-530

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 94 459 7700

1.5.8.) Numer faksu: 91 459 7714

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatUSSZC@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.stat.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu” – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ae6b608-6005-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073121/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:" Przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu " - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/zamowienia-publiczne/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych do dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz.U.2020.2452)
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji) przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Regulaminie – warunkach korzystania z ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres SekretariatUSSZC@stat.gov.pl., m.kubacka@stat.gov.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), zamawiający – Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Statystyczny w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".
II. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować:
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
b. pocztą elektroniczną; adres e-mail: iod_usszc@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w tym wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w tym w związku z archiwizacją dokumentów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w szczególności w związku z:
• ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.),
• rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415),
• ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415, z późn. zm.).
Pani/Pana dane w przypadku danych kontaktowych mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na właściwej realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych do kontaktu lub danych podwykonawców oraz osób ich reprezentujących, dane osób reprezentujących podmioty udostępniające zasoby zostały pozyskane od Wykonawcy w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Dane niezbędne do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodne z przepisami obowiązującego prawa w tym dane z pełnomocnictw i upoważnień, podpisy, dane kontaktowe.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasadę jawności wynikającą m.in. z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ograniczenie dostępu do powyższych danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych dane przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane w tym zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń (10 lat) oraz zgodnie z okresem wynikającym z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak ważnej oferty w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: USSZC-WAD.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 46290,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę i montaż wyposażenia: lampka nocna, lodówka z zamrażarką, uchwyt do TV 32”, telewizor 32” HD, minibar, zgodnie z dokumentacją - Projekt Wykonawczy Aranżacja i Wyposażenie Pokoi Wczasowych stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
2) dostawę 4 odkurzaczy, kosiarki elektrycznej oraz szafki na klucze (łącznie z montażem) – zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SWZ,
3) montaż telewizorów na ścianie wraz z podłączeniem do gniazd abonenckich i zaprogramowaniem dostępnych kanałów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32324600-6 - Telewizory cyfrowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39713430-6 - Odkurzacze

16311000-8 - Kosiarki do trawników

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

30191000-4 - Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje dostawę wyposażenia w sprzęt RTV i AGD, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art .125 ust. 1 ustawy, uwzględniające oświadczenie na podstawie art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 109 ust.1.pkt 4 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży odpis lub informacje z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Wykonawca przedłoży sporządzone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonych w Rozdziale V SWZ Wykonawca przedłoży:
1) dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z dowodami opłacenia składki.
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V SWZ Wykonawca przedłoży:
1) sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ wykaz dostaw wyposażenia w sprzęt RTV i AGD w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej jedną dostawę wyposażenia RTV i AGD, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W zakresie nie uregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający załącza wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz:
a) osób wskazanych w § 1 ust. 5 i 6 niniejszej umowy,
b) zastąpienia Wyposażenia, które ma być dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, Wyposażeniem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadało Wyposażenie będące podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji Wyposażenia lub trudności w ich dostawie które ma być dostarczone przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż cena dostarczonego Wyposażenia nie ulegnie zwiększeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

Zobacz inne

Prawo