Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lisia Góra, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433904/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA LISIA GÓRA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lisia Góra

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LISIA GÓRA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660944

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 7

1.4.2.) Miejscowość: Lisia Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-140

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 146784678

1.4.8.) Numer faksu: 146784249

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lisiagora.pl, zampub@lisiagora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lisiagora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433904

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00410419/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:00

Po zmianie:
2022-11-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:30

Po zmianie:
2022-11-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-13

Po zmianie:
2022-12-16

Zobacz inne

Prawo