Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dzierżoniów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00433925/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU
ORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świdnicka 51

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 633 41 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekr.dyr@dzierzoniow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzoniow.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU
ORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb4e4f15-60dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087394/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynku oraz posesji należących do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb4e4f15-60dd-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w punkcie IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie,
ul. Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 633 41 30, e-mail: administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie jest Pani Magdalena Dudzic-Goljasz, e-mail: administracyjny@dzierzoniow.sr.gov.pl
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynku oraz posesji należących do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie” – znak sprawy A-2502-6/22, prowadzonym z zastosowaniem trybu podstawowego;
4. odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
a następnie zostaną w sposób trwały zniszczone;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-2502-6/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania w okresie 12 miesięcy, najwcześniej począwszy od 1 lutego 2023 r., polegające na:
- sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku Sądu od poniedziałku do piątku od godz. 15:00,
- sprzątaniu i utrzymaniu w czystości posesji należącej do Sądu w godzinach porannych tak, aby prace były zakończone do godz. 7:00, z uwzględnieniem dyżurów w okresie zimowym w godz. od 8:00 do 15:00 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży itp.,
- obsłudze szatni w godzinach pracy Sądu (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30), utrzymaniu czystości w holu głównym, utrzymaniu czystości w toaletach w holu głównym,
a także wykonywaniu w miarę potrzeb bieżących prac porządkowych w okresie od
1 lutego do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 stycznia;
- myciu okien oraz ram i ościeżnic okien w pomieszczeniach od strony wewnętrznej,
- czyszczeniu elewacji (mycie okien od strony zewnętrznej i czyszczenie płyt Euronit),
- usuwaniu śniegu z dachu budynku Sądu w okresie zimowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zakres usług sprzątania wraz z częstotliwością ich realizacji, a także wielkości powierzchni przeznaczone do sprzątania wraz z określeniem ich rodzaju przedstawione są w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, w wysokości do 50% zamówienia podstawowego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena brutto,
2. Doświadczenie Pracowników,
3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty będą przyznawane ocenianym ofertom na zasadach określonych poniżej. Punkty będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ;

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie wymagań, które Wykonawca miałby wykazywać);
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
2.3.1. Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się wykonaniem co najmniej 2 zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegających na świadczeniu usługi sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi (o powierzchni powyżej 3 tys. m2), o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy zawartej na okres minimum 1 roku,
2.3.2. Wykonawca spełni warunek, gdy będzie dysponował pracownikami, których zamierza przeznaczyć do wykonania zamówienia, tj:
2.3.2.1. odpowiednią ilością pracowników, którzy będą wykonywali prace polegające na codziennym sprzątaniu w obiekcie,
2.3.2.2. dodatkowym pracownikiem (1 osoba) do obsługi szatni w okresie od
1 lutego do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 stycznia, w godzinach pracy Sądu (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30) oraz do utrzymania czystości w holu głównym, utrzymania czystości w toalecie w holu głównym i wykonywania w miarę potrzeb bieżących prac porządkowych,
2.3.2.3. pracownikami, których Wykonawca przeznaczy do wykonywania pozostałych prac, tj. do utrzymywania w czystości posesji, usuwania śniegu z dachu budynku w okresie zimowym, doczyszczania i impregnowania tarketu,
2.3.2.4. pracownikami odpowiednio przeszkolonymi w zakresie BHP i posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokościach, których Wykonawca wyposaży w środki ochrony osobistej do pracy na wysokościach (do realizacji zadania polegającego na czyszczeniu elewacji (myciu okien od strony zewnętrznej i czyszczeniu płyt Euronit) z zastosowaniem technik specjalistycznych (np. podnośnik, techniki alpinistyczne).
2.3.3. Wykonawca spełni warunek, gdy wyposaży pracowników we wszelkie niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia narzędzia, sprzęt oraz środki (w tym środki czystości i na bieżąco uzupełniane materiały eksploatacyjne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Ustawie PZP, tj. w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 (dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b (dotycząca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu) , art. 109 ust. 1 pkt 3 (dotycząca skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) wraz z dowodem opłacenia składki wymagalnej na dzień złożenia dokumentów;
b) wykaz wykonanych usług w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 zamówień w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, polegających na świadczeniu usługi sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi (o powierzchni powyżej 3 tys. m2), o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy zawartej na okres minimum 1 roku, wraz z dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie
c) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, przeznaczonych do codziennego sprzątania i obsługi szatni, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności,
a także orzeczenia o niepełnosprawności i podstawy do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika KRS, bądź CEiDG lub innego właściwego
rejestru.
2. Druk oferty (załącznik nr 2 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. Żaden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, a wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie XIV 2.3 winni osobiście zrealizować przedmiotowe zamówienie w tym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy PZP, dopuszcza możliwość zmiany umowy na wykonanie zamówienia z następujących powodów:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
- siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,
- działań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, za które to działania nie ponosi winy żadna ze stron,
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie przedmiotu umowy,
- zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
W razie zaistnienia powyższych okoliczności możliwa jest realizacja dodatkowych usług, które stały się niezbędne oraz możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (zwiększenie bądź zmniejszenie). Zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

Zobacz inne

Prawo