Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tyszowce, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434006/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA TYSZOWCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TYSZOWCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Tyszowce

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-630

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: ( 84 ) 6619 315

1.5.8.) Numer faksu: ( 84 ) 6612 129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tyszowce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: umtyszowce.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cdbeee1-5f3c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008232/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cdbeee1-5f3c-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0cdbeee1-5f3c-11ed-8832-4e4740e186ac

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub w przypadku awarii platformy, pocztą elektroniczną przetargi@tyszowce.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0cdbeee1-5f3c-11ed-8832-4e4740e186ac
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdz. IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tyszowce, u. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel. 84 661 93 15.
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2023”, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „Ustawa Pzp” oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych może być także podmiot dostarczający korespondencję.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących ;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym postepowaniu.
9. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
10. W przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca składa oświadczenie (na formularzu oferty), że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tyszowce.
Dane dotyczące Gminy Tyszowce, istotne z punktu widzenia zamówienia:
- obszar Gminy Tyszowce wynosi 129,48 km2,
- w skład Gminy Tyszowce wchodzi 20 sołectw:
- Sołectwo Czartowiec obejmuje miejscowość Czartowiec;
- Sołectwo Czartowiec - Kolonia obejmuje miejscowość Czartowiec - Kolonia;
- Sołectwo Czartowczyk obejmuje miejscowość Czartowczyk;
- Sołectwo Czermno obejmuje miejscowość Czermno;
- Sołectwo Kazimierówka obejmuje miejscowość Kazimierówka;
- Sołectwo Klątwy obejmuje miejscowość Klątwy;
- Sołectwo Lipowiec obejmuje miejscowość Lipowiec;
- Sołectwo Podbór obejmuje miejscowości Podbór;
- Sołectwo Marysin obejmuje miejscowość Marysin;
- Sołectwo Mikulin obejmuje miejscowość Mikulin;
- Sołectwo Niedźwiedzia Góra obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra;
- Sołectwo Perespa obejmuje miejscowość Perespa oraz miejscowość Perespa - Kolonia;
- Sołectwo Przewale obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone;
- Sołectwo Rudka obejmuje miejscowość Rudka;
- Sołectwo Soból obejmuje miejscowość Soból;
- Sołectwo Zamłynie obejmuje miejscowość Zamłynie;
- Sołectwo Wakijów obejmuje miejscowość Wakijów;
- Sołectwo Wojciechówka obejmuje miejscowość Wojciechówka;
- Sołectwo Tyszowce stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego, jako Jurydyka, Majdan, Podgórze i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody; 3 Maja - numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa;
- Sołectwo Dębina obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego, jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka.
2. Szacuje się, że w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia do 2023 roku ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych będzie wynosić ok. 880 Mg, w tym:
-odpady zmieszane – 484 Mg,
-odpady selektywne- 396 Mg.
Zamówienie na usługi opisane jest szczegółowo za pomocą załącznika nr 1 do SWZ „ Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Zamawiający, na podstawie art. 95 Pzp informuje, że określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót;
- kierowcy pojazdów wywożących odpady,
-pracownicy fizyczni wykonujący prace objęte zakresem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
- Cena (C) - 60 % = 60 pkt
- Kryterium edukacja ekologiczna [S] - 40% = (maksymalnie 40 pkt.)

1.1 Kryterium „ cena”
Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punków proporcjonalnie mniejsza, według wzoru

C min
C = ----------- x 60 pkt
Co

Gdzie: C min - najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co - cena brutto badanej oferty (zł)

1.2 Kryterium edukacja ekologiczna [S]: 40% (maksymalnie 40 pkt.)
Ocenie podlegać będzie przyjęcie zobowiązania przez Wykonawcę do realizacji edukacji ekologicznej polegającej na: przeprowadzeniu w 2023 roku minimum jednej akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów w postaci wykonania – 1295 szt. ulotek informacyjnych dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz dystrybucji ulotek przez Wykonawcę wśród mieszkańców gminy.
Wymagania minimalne ulotek:
• Format minimum: A5; papier: kreda, pełen kolor.
• W stopce powinien znaleźć się herb gminy Tyszowce oraz napis: „Gmina Tyszowce”.
• Treść ulotki przed jej wykonaniem winna być zaakceptowana przez zamawiającego. Potwierdzeniem akcji będzie przedłożenie Zamawiającemu kopii faktury za wykonanie ulotek .

Punkty zostaną przyznane na poniższych zasadach:
- za przeprowadzenie jednokrotnej edukacji ekologicznej - 20 pkt.
- za przeprowadzenie dwukrotnej edukacji ekologicznej - 40 pkt.

Uznana zostanie oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największa liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P= C +S
gdzie:
C - liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „cena”,
S - dla kryterium edukacja ekologiczna.

2. Sposób oceny ofert
1) Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie (określonych w SIWZ).
3) Zamawiający uzna, że cena podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Edukacja ekologiczna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
2) spełniają określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wpisany jest do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz.U.2022 poz. 1297 z późn. zm.)

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający określając warunki, które zapewnią posiadanie przez wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, wymaga w szczególności:
- posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych w wysokości min. 100 000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w celu potwierdzenia spełniania zdolności zawodowej, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej 1 (jedno) zamówienie, polegające na wykonaniu usługi;
polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wielkości, co najmniej 350 Mg. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w niniejszym w warunku,
- w celu potwierdzenia spełniania zdolności technicznej, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że dysponują: pojazdami umożliwiającymi odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz transport odpadów do wskazanych miejsc, tj.:
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy złożyć:
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 Rozdziału VII. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 273 ust. 1 ustawy:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy złożyć;
- odpowiednie potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:
- wykaz zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ .
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w niniejszym punkcie liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w niniejszym punkcie dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. W wykazie jako usługi należy wskazać jedynie potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ.

-wykaz pojazdów, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Wzór wykazu pojazdów stanowi załącznik nr 6 do SWZ .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 (Rozdz. VII SWZ. )składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku to oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, (Rozdz. VII. SWZ)także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. (Rozdz. VII. SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustala wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100 złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: nr 53962000050000877420000350 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lub. z adnotacją: „Wadium na: ZP. 271.14.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2023”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na: ZP. 271.14.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce w roku 2023”.
7. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty
oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdział X. SWZ. Wymagania dotyczące wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane ma podstawie art. 125 ust.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
2. Strony przewidują wprowadzenie następujących zmian treści umowy:
 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia (nie dotyczy cen jednostkowych),
 w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego;
 powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
 zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót,
 w zakresie zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego w przypadku:
 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
 nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja,
 zmiany danych adresowych, numerów konta, danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
 zmiany zakresu usług przez wprowadzenie nowych posesji określonych w załącznikach do umowy, wynikających z potrzeb Zamawiającego.

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
 strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących zmianę umowy,
 wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
 Zamawiający nie ma obowiązku zmiany postanowień umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności powodujących dokonanie zmiany, nie złoży Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-Zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 -Załącznik nr 4 do SWZ, ewentualnie 4.1, 4.2, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym;
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej). W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zobacz inne

Prawo