Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsk Podlaski, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434179/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Bielsk Podlaski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bielsk Podlaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659007

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 46

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 730 68 51

1.5.8.) Numer faksu: 85 730 20 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bielskpodlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielskpodlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f33028b-60e5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029152/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bielskpodlaski.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Bielsk Podlaski https://bielskpodlaski.logintrade.net
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://bielskpodlaski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
Link do Platformy Przetargowej https://bielskpodlaski.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe Instrukcje korzystania z Platformy dostępne są pod adresem: https://bielskpodlaski.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
-dla dokumentów w formacie ,,pdf” zaleca się podpis z formatem PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
-dla dokumentów w formacie ,,pdf” lub ,,xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
-dokumenty w formacie innym niż ,,pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym,
Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
-wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml”
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Bielsk Podlaski https://bielskpodlaski.logintrade.net:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
- Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
-Google Chrome
-Mozilla Firefox
-Opera
Pozostałe wymagania techniczne:
-dostęp do sieci Internet
-obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
-włączona obsługa JavaScript
-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 Kb/s
Zainstalowany Acrobat Reader
Zainstalowane środowisko uruchomienia Java-Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: ,,pdf”.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty na Platformę Przetargową.
Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie Przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, siedziba Urząd Gminy Bielsk Podlaski, gmina@bielskpodlaski.pl, tel. 85 730 68 51
2. inspektor ochrony danych osobowych: iod_ug_bielsk_podlaski@podlaskie.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” znak sprawy IGK.271.20.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „uPzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją archiwalną;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
c. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. Administrator danych informuje, że Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: m.in.:
a. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego - obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami;
b. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (CPV 30213100-6 Komputery przenośne), Zastosowanie: Dla potrzeb aplikacji edukacyjnych i pakietów biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, a także do nauki zdalnej, Wydajność obliczeniowa: SYSmark25 overall score: min. 680. Nie dopuszcza się oveclocking’u do testów, Pamięć operacyjna: min. 4 GB, możliwość rozbudowy, Wyświetlacz: min 14”, Parametry pamięci masowej: Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 240 GB, Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo, mikrofon , kamera internetowa min 1.3 mpix, port audio (słuchawki), Łączność bezprzewodowa: Minimum Wi-Fi + Bluetooth 4.0, Wymagania dotyczące baterii: Czas pracy min. 2 h, Zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 10, Systemy UNIX, Porty i złącza: USB 3.0, port zasilania, Bezpieczeństwo użytkownika: Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Bezpieczeństwo: Wbudowany moduł TPM 2.0, Wymagania dodatkowe: zainstalowany system operacyjny, zainstalowany pakiet biurowy, klawiatury z układem klawiszy QWERTY, dodatkowa mysz oraz 1 sztuki fabrycznie nowego komputera typu tablet (CPV 30213200-7 Komputer tablet) Zastosowanie: tablet będzie wykorzystywany do nauki zdalnej, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, Procesor minimum 2 rdzeniowy, Pamięć RAM minimum 2 GB, Pamięć wbudowana minimum 32 GB, Ekran przekątna minimum 10”, dotykowy pojemnościowy minimum 9-punktowy, Łączność: min. Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), wbudowany moduł Bluetooth, Modem 4G/LTE, Złącza USB, wyjście słuchawkowe, Bateria: Litowo-polimerowa, pojemność minimum 4000 mAh, Aparat: min. 2.0 Mpix – przód, min. 4.0 Mpix – tył, Dodatkowe informacje wbudowane głośniki, Dołączone akcesoria: kabel USB, zasilacz.

2. Zamówienie to ma związek z otrzymanym przez Gminę Bielsk Podlaski Grantem nr 2673/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
3. Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na dostawę Zamawiający nie ma obowiązku określania w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). Wobec powyższego Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie i nie wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia.
4. W opisie przedmiotu zamówienia określono minimalne wymagania co oznacza, że Wykonawca może zaoferować sprzęt równoważny, zgodny z wymaganiami minimalnymi, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż określone w SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przez Zamawiającego w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 60 punktów. Ocena ofert przez Zamawiającego w kryterium gwarancja jakości nastąpi w skali punktowej od 1 do 40 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać max. 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w sposób należyty 1 dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto.

Uwaga: W przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych (nadal wykonywanych) zakres zamówienia faktycznie zrealizowany na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu musi spełniać warunek określony powyżej.
W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień podpisania tej umowy.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b) przez minimum jeden podmiot udostępniający w/w zasób samodzielnie,
c) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1 Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasób o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – załącznik nr 4 do SWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich).
5.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem jego złożenia.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z wykorzystaniem załącznika nr 5 do SWZ. (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz) wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wypełniony Formularz Oferta - zał. nr 1 do SWZ. Pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile z upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu (jeżeli dotyczy Wykonawcy). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy Wykonawcy) .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza.
W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z opisem działu VI SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasób o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w dziale IX SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w dziale IX pkt 6.1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w dziale VI SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w dziale IX pkt. 5.1, pkt 5.2 składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza wypadkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynikającym z przepisów prawa zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada oraz zmiany stawki podatku VAT,
2. O konieczności wprowadzenia zmian do umowy powiadamia strona, która powzięła wiadomość o okolicznościach j.w. Strony uzgadniają szczegółowe warunki zmiany umowy, w szczególności ustalą nowe terminy realizacji w tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia nie powinien być dłuższy niż okres przerwy w realizacji umowy spowodowanych tymi okolicznościami.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1-3 jest nieważna.
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o niżej wskazanych okolicznościach niepowodujących konieczności zmiany umowy w formie pisemnego aneksu:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
c) wystąpienia stanu niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1520),
d) wystąpienia niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 z późn. zm.),
e) rozwiązania firmy Wykonawcy,
f) ogłoszeniu upadłości,
g) ogłoszeniu likwidacji,
h) zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
i) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
j) utracie przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa.
k) zajęciu, obciążeniu lub zabezpieczeniu majątku Wykonawcy, gdy takie obciążenie lub zabezpieczenie uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie umowy,
l) zmianie rachunku bankowego Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://bielskpodlaski.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-21

Zobacz inne

Prawo