Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brwinów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434183/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Brwinów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa ulic Sienkiewicza, Żwirki i Wigury oraz Lilpopa w Brwinowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brwinów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269203

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grodziska 12

1.4.2.) Miejscowość: Brwinów

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 227382567

1.4.8.) Numer faksu: 227295940

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: halina.bak@brwinow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brwinow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434183

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00413194/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej co najmniej 10 000 000,00 zł z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: Dot. warunków w pkt 3 i 4.
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:
* Kierownik budowy – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych,

* Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci sanitarnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie sieci sanitarnych.

Uwaga:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest określony staż kierownika budowy i kierowników robót, który będzie obliczany bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie. Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP).

Po zmianie:
1) dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

2) dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

3) dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 500 000,00 PLN.

4) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg, lub remontem dróg o wartości łącznej co najmniej 10 000 000,00 zł z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga: Dot. warunków w pkt 3 i 4.
W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach:
* Kierownik budowy – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót drogowych,

* Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca kwalifikacje:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci sanitarnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; W przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do kierowania robotami;
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie sieci sanitarnych.

Uwaga:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest określony staż kierownika budowy i kierowników robót, który będzie obliczany bez uwzględniania liczby zadań wykonywanych w tym samym czasie. Bez znaczenia, z punktu widzenia okresu doświadczenia, jest fakt, że w niektórych miesiącach dana osoba pełniła funkcję przy realizacji dwóch inwestycji, ponieważ nie można podwójnie wliczać tych okresów do okresu doświadczenia (sygn. akt UZP/DKUE/KU/11/11 Prezesa UZP).

Zobacz inne

Prawo