Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radków, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434198/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Radków

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz
z przebudową odcinka drogi leśnej na dz nr 847, 848 w leśnictwie
Bożków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Radków

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 873 50 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow_publ@radkowklodzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz
z przebudową odcinka drogi leśnej na dz nr 847, 848 w leśnictwie
Bożków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1036d6e8-60e5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023432/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową drogi leśnej na dz. nr 847,848 w leśnictwie Bożków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl; http://radkowklodzki.biuletyn.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej;
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku i Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
Formularza do komunikacji. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub nr postępowania: GKiM.271.24.2022.
2) Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zamow_publ@radkowklodzki.pl.
3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamow_publ@radkowklodzki.pl.
4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
5) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ.
6) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) pan Marek Niewiadomy – w sprawach merytorycznych; e mail: m.niewiadomy@radkowklodzki.pl;
b) pani Ewa Sowa – w sprawach proceduralnych, e mail: zamow_publ@radkowklodzki.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKiM.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Remont drogi gminnej (dz nr 33 i 44) dł. 1300m i szerokości od 3,0 do 5,0m polegający na:
1) oczyszczeniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
2) ścięciu poboczy i skarp;
3) oczyszczeniu rowów;
4) remoncie istniejących przepustów;
5) wykonaniu remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni tłuczniowej;
6) wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej warstwą kruszywa łamanego 0/31,5mm o śr. gr. 10cm;
7) wykonaniu nawierzchni asfaltowej składającej się z w-wy wiążącej gr. 4cm i w-wy ścieralnej gr. 4cm;
8) wykonaniu zjazdów;
9) wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego;
1.2. Przebudowa odcinka drogi leśnej (dz nr 847, 848) o nawierzchni tłuczniowej dł. 190m i szerokości od 2,0 do 3,0m polegająca na:
1) wykonaniu koryta pod nową konstrukcję drogi;
2) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego;
3) wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz STWiORB - stanowiące załączniki do SWZ.
2.1. Wykonawca winien zapoznać się z całym projektem i STWiORB, tak aby w trakcie realizacji nie wystąpiły rozbieżności dotyczące samej realizacji obiektu co do jakości, ilości jak i przyjętych rozwiązań technicznych oraz wartości całej inwestycji określonej w ofercie. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy szacowaniu wartości zamówienia. Wykonawca winien zapoznać się z obiektem oraz przed złożeniem oferty zaznajomić się z problematyką zadania. Jakiekolwiek wątpliwości nawet jeżeli miałyby skutki finansowe winny być przez Wykonawcę wykonane na poziomie kosztu ustalonego Umową. Podpisanie umowy jest ostatecznie potwierdzeniem przyjętych zapisów zawartych w Umowie jak i w STWiORB oraz w projekcie. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji bez uprzedniej zgody Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora i Inspektora, którzy mogą dokonać odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Przetargową i STWiORB. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
2.2. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
2.3.Kosztem Wykonawcy jest także sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy.
Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy należą wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (np. naprawy, woda, energia elektryczna, ogrodzenie tymczasowe, dozorowanie budowy itp.).
3.1. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną.
3.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Tam gdzie w przedmiarze robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Gwarancja rękojmia.
1) Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego.
2) Za oświadczenie gwarancyjne Strony uznają podpisaną przez obie strony umowę, której projekt stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3) Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert.
5. Wizja lokalna.
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu robót celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym w SWZ- załącznik nr 4

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Złożona oferta powinna zawierać zaszyfrowane według Instrukcji użytkowania systemu miniPortalu niżej wymienione
dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.
2) wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną (ne) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Kosztorys Ofertowy, sporządzony na podstawie - załącznika nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – załącznik nr
4 do SWZ;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców.
5) pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku,
gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;
6) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne
wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do zmiany umowy:
1) w zakresie przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót;
b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, tj.:
- temperatury powietrza poniżej 0oC – utrzymującej się przez 5 dni z rzędu,
- wiatru o prędkości większej niż 80 km/h uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych – trwającego ponad 3 dni,
- zalania terenu w wyniku gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury) – utrzymującego się powyżej 3 dni,
- śnieżycy - trwającej powyżej 5 dni.
2) w zakresie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych i sposobu wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
3) w przypadku:
a) wprowadzenia nowego Podwykonawcy(ców) /lub dalszego/ych) Podwykonawcy(ców)
b) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył Podwykonawcy(com)/lub dalszemu(ym) Podwykonawcy(com),
c) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferty w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

Zobacz inne

Prawo