Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434234/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Agencja Mienia Wojskowego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody i licznika ciepła oraz wymiana elementów kotła gazowego w kotłowni przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 122114001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.kr@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem skarbu państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody i licznika ciepła oraz wymiana elementów kotła gazowego w kotłowni przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56096c87-5f4a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059886/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.59 Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody oraz cieplomierza w kotłowni przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach - OR Kraków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/open-auctions.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, z zastrzeżeniem, że oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy
składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz
korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa
Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions).
Wykonawca przystępując do postępowania tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie
Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. 3. Instrukcja
korzystania z Platformy: 1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze
postępowanie o nr DZP-OK.2616.262.2022 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi
odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania
użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie; 2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca
otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego
konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych). 3) zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu email oraz hasła zgłoszenie jest
automatycznie akceptowane przez Platformę; 4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest
dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i
wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a
następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 5) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie. 6) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził
(sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji
jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert. 4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s, 2)
komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4
4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy
nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania), 3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy
najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera. 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program obsługujący
stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf). 5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia,
informacje składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy,
dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc”–„Instrukcje”. 6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę (składane przez Wykonawcę do upływu terminu składania
ofert), przekazywane są na Platformę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”. 7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia,
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert składane są na Platformę
przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. 8. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej
itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ciąg dalszy – sekcja IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych przez pocztę elektroniczną: iod@amw.com.pl lub listownie: Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00 – 911
Warszawa, z dopiskiem-Inspektor Ochrony Danych; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywający na Zamawiającym; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 i art.74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO; Posiada Pan/Pani: na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: w
związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o
ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od
wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14
ust.5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OK.2616.451.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa i montaż (wymiana) stacji uzdatniania wody dla instalacji grzewczej,
b) dostawa i montaż (wymiana) licznika ciepła na instalacji przygotowania ciepłej wody,
c) dostawa i montaż (wymiana) elementów kotła gazowego,
w lokalnej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach.
Zakres prac obejmuje:
a) wymiana stacji uzdatniania wody:
• demontaż istniejącej stacji uzdatniania wody,
• dostawę i montaż nowej stacji uzdatniania wody,
• uruchomienie stacji uzdatniania wody.
b) wymiana licznika ciepła:
• demontaż istniejącego licznika ciepła,
• dostawę i montaż nowego licznika ciepła.
c) wymiana elementów kotła gazowego:
• demontaż: elektrody zapłonowej, elektrody jonizacyjnej, transformatora zapłonowego, wentylatora palnika,
• dostawę i montaż elementów jak wyżej,
• dokonanie uruchomienia kotła i sprawdzenie jego działania.
Zagospodarowanie zdemontowanych urządzeń i elementów należy do wykonawcy.
Opis materiałów i urządzeń:
a) stacja uzdatniania wody:
• stacja uzdatniania wody do zasilania kotłowni o mocy 80 kW,
• praca stacji w pełni automatyczna.
b) licznik ciepła:
• ultradźwiękowy pomiar przepływu,
• średnica nominalna przepływomierza Dn 25 mm,
• przepływ nominalny 3,5 m3/h,
• licznik do montażu na zasilaniu.
c) elementy kotła gazowego:
• w kotłowni zamontowany jest kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200-W typ WB2B produkcji Viessmann. Wymianie podlegają następujące elementy tego kotła: elektroda zapłonowa, elektroda jonizacyjna, transformator zapłonowy oraz wentylator palnika,
• montaż tylko oryginalnych części przewidzianych przez producenta.
Termin wykonania zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Gwarancja na przedmiot zamówienia:
Na wymienione urządzenia Wykonawca ma udzielić gwarancji na okres od 12 do 60 m-cy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38551000-2 - Liczniki energii

42390000-6 - Części palników, palenisk lub pieców

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz otrzyma największą liczbą punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych w SWZ kryteriach oceny ofert.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z art. 248 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie eksploatacji (E) - grupa G2 obejmująca urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Wykonawca będzie zobowiązany wskazać co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia jak wyżej.
Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Informację z listy osób i podmiotów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawierającej oznaczenie osoby lub podmiotu wobec których stosuje się środki o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie,
2) Informację z wykazów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.),
3) Informację z wykazów określonych w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.),
4) Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w ust. 1 i 2, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, składa każdy z Wykonawców.
6. Podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg załącznika nr 8 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
4) Na podstawie § 13. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie wg. załącznika nr 4 do SWZ, z którego wynika, które dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
7) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,
składa każdy z Wykonawców;
Na podstawie § 13. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, składają oświadczenie wg. załącznika nr 4 do SWZ, z którego wynika, które dostawy/usługi/roboty
budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Zamawiający wzywa każdego z wykonawców , których oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć:
1) Informację z listy osób i podmiotów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowanej w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawierającej
oznaczenie osoby lub podmiotu wobec których stosuje się środki o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich
zastosowanie,
2) Informację z wykazów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z
20.05.2006, str. 1, z późn. zm.),
3) Informację z wykazów określonych w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.),
4) Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, w następujących przypadkach:
1)jeżeli po zawarciu umowy, zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań; w takiej sytuacji Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań;
2)Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wpływających na należyte wykonanie umowy. Skutkiem tych zmian, może być zmiana terminu umowy o czas wystąpienia zdarzeń lub sposobu realizacji umowy, określonych w protokole konieczności wskazującym wystąpienie zdarzeń losowych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ewentualne wystąpienie zdarzeń, które skutkowałoby przesunięciem terminu zakończenia umowy, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Przewiduje się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku nałożenia na Wykonawcę dodatkowych obowiązków związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków wystąpienia COVID-19, zgodnie z decyzją Zamawiającego;
3)jeżeli Wykonawca nie będzie mógł wykonywać prac objętych niniejszą umową z powodu nie udostępnienia przez Zamawiającego terenu kotłowni w budynku przy ul. Langiewicza 41; termin realizacji zostanie przesunięty o ilość dni opóźnienia w udostępnieniu kotłowni przez Zamawiającego;
4)jeżeli Wykonawca nie będzie mógł wykonywać prac objętych niniejszą umową z powodu okresowego braku dostępu na rynku części zamiennych objętych umową i/lub poszczególnych elementów dostawy wymienionych w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; w tym przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowaniu powyższego faktu; przedłużenie terminu nastąpi o okres występowania powyższych okoliczności;
5)jeżeli zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych i ich wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub powierzenie nowemu podwykonawcy wykonania innej niż wskazana w ofercie, części przedmiotu umowy.
Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT po dacie zawarcia umowy, a przed terminem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy.
a)W przypadku obniżenia stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia brutto objętego nową stawką podatku od towarów i usług o kwotę równą różnicy pomiędzy wysokością uwzględniającą poprzednią i nową stawkę. W braku podpisania aneksu przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do jego zawarcia lub podpisanego przez Zamawiającego aneksu, uważa się, że Wykonawca wyraził zgodę na zmianę wygrodzenia brutto w wysokości określonej przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmiany stawki podatku VAT.
b)W przypadku podwyższenia stawki podatku VAT po zawarciu Umowy, Strony zawrą aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia brutto objętego nową stawką podatku w zakresie, w którym zmiana stawki podatku VAT wpłynie na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany wykazać wzrost kosztów wykonania Umowy związany ze zmianą stawki podatku VAT.
W przypadkach wykonywania prac/dostaw dodatkowych, zamiennych lub zaniechania prac/dostaw, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie. Ciąg dalszy – sekcja IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eb2b pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy sekcji 3.6
9.Wykonawcy mogą kierować pytania do Zamawiającego, także na adres dzp.kr@amw.com.pl z dopiskiem: „Post. DZPOK.
2616.262.2022”. Pytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku
dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
11. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są
sporządzane, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz.2542)
zwane dalej jako „Rozporządzenie” w związku z art.18 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020 poz.346 ze zm), odsyłającym do rozporządzenia Rady Ministrów z 12.042012 w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. 2017 poz.2247 ze zm) oraz zgodnie
z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach prawa w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx,
.rtf, .odt., .xades, .pades, .txt, .xls, .xlsx, .zip. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
12.Zalecenia do podpisu elektronicznego: a)do kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie .pdf
zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. b)do
podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie .pdf lub .xml zaleca się podpis wewnętrzny, dokumenty w formacie innym
niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Złożenie na dokumencie własnoręcznego podpisu
a następnie jego zeskanowanie i przesłanie do Zamawiającego nie jest równoznaczne z podpisem osobistym, o którym
mowa w art.63 ust.2 ustawy, w takim przypadku oferta zostanie odrzucona. Przez podpis osobisty, zgodnie art.2 ust.1 pkt 9
ustawy z 6.08.2010 o dowodach osobistych, należy rozumieć zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art.3 pkt.11
rozp. Parlamentu EU i RadyUE 910/2014 z 23.07.2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą
certyfikatu podpisu osobistego. c)do podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB (informacje
dotyczące podpisu zaufanego można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektroniczniewykorzystajpodpis-
zaufany) Zalecane jest stosowanie podpisu otaczającego–wewnętrznego– który polega na tym, że jest zapisany
łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
13. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
1)szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2)formularze dostępne w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3)operacje opierają się o czas serwera, dane zapisywane są z dokładnością do setnej części sekundy;
4)pliki oferty wczytane na Platformę i zapisane, widoczne są jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas po lewej stronie dokumentu w kolumnie Data przesłania.
Ciąg dalszy sekcji 7.4
W szczególności, jeśli w trakcie rozruchu kotła zostanie stwierdzone uszkodzenie części nie objętej umową i nie można uruchomić instalacji ani odebrać przedmiotu umowy bez wymiany tej części. Wzrost wynagrodzenia nie może być wyższy niż 10%.

Zobacz inne

Prawo