Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Boćki, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434238/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Boćki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa nowego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boćki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Armii Krajowej 3

1.5.2.) Miejscowość: Boćki

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-111

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857319610

1.5.8.) Numer faksu: 857319612

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminabocki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa nowego wyposażenia do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-affa1bb1-604f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00249822/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącedynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach - zakup i dostawa wyposażenia etap 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje formaty .pdf .doc .docx .xls .xlsx jpg (jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
3. Ofertę, a także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@gminabocki.pl Maksymalny rozmiar plików przesyłanych Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.
Dalsze szczegółowe informacje zostały zawarte w Rozdziale 26 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać\ integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie: Lodówka, Okablowanie, RODZIELNICA ELEKTRYCZNA Stojak na worki na śmieci – 5 szt., Mikrofalówka, Statyw Kolumnowy - 2 szt, Case Na Sprzęt - 2 szt., futerał na głośniki - 4 szt., fotele do biurek - 4 szt., Maty treningowe - 60 sztuk, Wózek do sprzątania, Dozowniki do mydła naścienny- 3 szt., Pojemnik na papier toaletowy– 3 szt., Pojemnik na ręczniki papierowe - 3 szt, Kosz na śmieci – 3 szt., Dozownik łokciowy – 3szt., szczotka WC wisząca czarny mat – 3szt., lustro 70x70 cm okrągłe, Zestaw naczyń 50 osób , Zestaw sztućców 50 szt, zestaw szklanek do napojów. 50 sztuk, Kubki do kawy/herbaty - 50 sztuk,, Pralko suszarka, Wózek transportowy składany, Niszczarka do dokumentów, Laminarka do dokumentów, Kosz na śmieci z popielnicą- x2, kosz na śmieci pod biurko – 4 szt, Pojemnik 80L- 5 szt., czajnik elektryczny, Stojak na rowery, Apteczka – 2 szt., Zestaw garnków, Zestaw patelni, zmywarka. - zgodnie z zał. nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

31681000-3 - Akcesoria elektryczne

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

37321000-4 - Akcesoria do instrumentów muzycznych

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39221100-8 - Zastawa kuchenna

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Klimatyzacja– dostawa i montaż klimatyzacji - zgodnie z zał. nr 1 do SWZ
(Część/Zadanie 2).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Załączniku Nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące podmiotowe środki dowodowe, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu:
a) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie dokonywana wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
3. W przypadku ubiegania się o zamówienie wspólnie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
5. Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną (nazwa adres, nr NIP, REGON każdego z podmiotów) z wyraźnym wskazaniem pełnomocnika.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje korespondencję.
7. Przed zawarciem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) wskazanie pełnomocnika i zakresu jego uprawnień,
3) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
4) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia, okres odbioru prac oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi,
5) wskazanie podmiotu, nr rachunku, na który dokonane zostaną płatności za zrealizowaną usługę, skazanie sposobu podziału wynagrodzenia pomiędzy strony umowy,
6) określenie zasad odpowiedzialności stron w przypadku, gdy Zamawiającemu zostanie wyrządzona szkoda.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza innymi przypadkami wymienionymi w ustawie, Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, a związanych z COVID-19, wynikających:
a) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, związanych z brakiem działalności urzędu ,
b) z przyczyn zależnych od Wykonawcy, związanych z absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, a wynikających z leczenia szpitalnego, izolacji i/lub kwarantanny wydłużenie o czas trwania siły wyższej związanej z COVID - 19.
Okres wydłużenia terminu realizacji umowy nie może przekraczać okresu trwania przyczyn, z powodu których dotrzymanie terminu zakończenia prac będzie zagrożone
2) zmiany sposobu realizacji umowy polegającej na:
a) zmianie podwykonawców - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawców, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wykona dostawy/prace do których wykonania wskazał podwykonawcę;
b) wystąpieniu okoliczności niezależnych od Wykonawcy, związanych ze zmianą parametrów technicznych, funkcjonalnych oferowanego produktu lub wycofania danego produktu z bieżącej produkcji, co uniemożliwia Wykonawcy zrealizowanie Umowy zgodnie ze złożoną przez niego Ofertą; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udokumentować zaistniałą sytuację, w tym zapewnić produkt równoważny o parametrach technicznych, funkcjonalnych nie gorszych niż zaoferowane, odpowiadających wymaganiom określonych w opisie przedmiotu zamówienia; przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przez e-PUAP za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-17

Zobacz inne

Prawo