Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434318/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

1.2.) Oddział zamawiającego: CUPT

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141007145

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Europejski 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-844

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@cupt.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cupt.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wspieranie Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę”

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434318

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00423015/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 10:00

Po zmianie:
2022-11-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 11:00

Po zmianie:
2022-11-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-13

Po zmianie:
2022-12-15

Zobacz inne

Prawo