Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gromnik, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434384/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA GROMNIK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gromnik – sezon zimowy 2022/2023 – Chojnik I, Chojnik II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GROMNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660950

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witosa 2

1.5.2.) Miejscowość: Gromnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-180

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 65 14 202, 14 65 14 238

1.5.8.) Numer faksu: 14 65 14 095

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gromnik – sezon zimowy 2022/2023 – Chojnik I, Chojnik II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a627cc1a-60e0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434384

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034264/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a627cc1a-60e0-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ lub poczty
elektronicznej: ug@gromnik.pl lub przetargi@gromnik.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest
dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na platformie e-zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy e-zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin platformy e-zamówienia. W przypadku problemów technicznych i
awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e- zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego
pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania zarejestrowaną na platformie e-Zamówienia.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na liście
wszystkich postępowań na platformie e-zamówienia, klikając kafelek „Przeglądaj postępowania / konkursy”.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
referencyjnym sprawy, tj. IK.271.26.2022.ZP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział XX, pkt. 17 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział XX, pkt. 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IK.271.26.2022.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Gromnik, w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2022/2023.
2. Zakres usług dotyczący zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji obejmuje:
a) usuwanie śniegu z całej szerokości dróg (aby nie powodować jej zwężenia),
b) zapewnienie ciągłej przejezdności dróg,
c) przygotowanie materiałów do zwalczania śliskości,
d) zwalczanie tj. zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających,
e) utrzymanie stanu gotowości osób i środków technicznych zapewniających przystąpienie do odśnieżania, posypywania czy odśnieżania z posypywaniem dróg.
3. Drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Gromnik objęte akcją zimowego utrzymania -Sołectwo Chojnik:

Rejon IV - Chojnik I

Lp. Nazwa drogi Długość
1. Od DW 977 do ul. Zakładowa (gr. z miejscowością Gromnik) (B. Górna) 1400m
2. Koło Plebanii (DG w kier. do skrzyżowania) 1240m
3. Mikos - Kwaśny (do drogi gminnej Kamionka m. Siemiechów) 1000m
4. Droga Gminna Chojnik Rychwałd 200022K (P/ Wieś główna) 3700m
5. Od DW 977 do Watroba 500m
6. Boryce (wariant I – 150m, wariant II – 300m) 300m
7. Droga Gminna Chojnik-Zagumnie Siemiechów nr 203827K 1580m
8. Za torami w kier. Wójcik 300m
9. Las Wiejski + szkoła 850m
10. Koło Kapałka (od os. Jagiellońskie) 130m
RAZEM REJON IV: 11,00 km

Rejon V - Chojnik II

Lp. Nazwa drogi Długość
1. Od DW do P. Wąsowski 370m
2. Baboniówka 2680m
3. Odcinek drogi gminnej 200021K „Stadniczówka” W kier. Słowik (Lichwin) (od tzw. ronda) 420m
4. W kier. Siedlisk (od tzw. ronda do granica m. Siedliska) 170m
5. Europejska 1200m
6. Koło Piekarni 2280m
7. Droga Gminna Chojnik – Siedliska 200023K (Krzyżowatki w kier. Majka) 740m
8. W kier. Kras Jan 450m
9. Lataniny w kier. Siedliska (od droga Baboniówka w prawo) 240m
10. Za sklepem w kier. Kolbusz 200m
RAZEM REJON V: 8,75 km

Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z akcji zimowego utrzymania wybranych odcinków dróg, przy czym minimalna długość odcinków dróg objęta akcją zimowego utrzymania nie będzie stanowić mniej niż 80% długości odcinków określonych w powyższym wykazie.
4. Wymagania dotyczące wykonania usługi przy zimowym utrzymaniu dróg:
• Wymagania materiałowe i jakościowe.
1) Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez Wykonawcę wyłącznie pojazdy zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 988); min. dwa pojazdy.
2) Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej będą stosowane materiały uszorstniające w postaci piasku, kruszyw naturalnych lub sztucznych o uziarnieniu do 4mm – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005r., nr 230, poz. 1960).
3) Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów.
4) Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.
5) W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej SWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego zimowego utrzymania dróg oraz nałoży karę pieniężną w wysokości określonej w umowie.
7) W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne) Wykonawca winien zabezpieczyć specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
• Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg.
1) Jezdnia odśnieżona na całej szerokości - min. 3,5 m (aby nie powodować jej zwężenia),
2) Zapewnienie ciągłej przejezdności dróg,
3) Likwidowanie śliskości na jezdniach poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi w postaci piasku, kruszyw naturalnych lub sztucznych o uziarnieniu do 4mm. O wyborze rodzaju oraz proporcji materiału decyduje Wykonawca. Likwidowanie śliskości winno być prowadzone w sposób skuteczny. Wykonawca wskaże w ofercie rodzaj materiału stosowanego do zwalczania śliskości.
4) Do posypywania dróg Wykonawca używa zakupionych we własnym zakresie materiałów szorstkich oraz organizuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa miejsce oraz sposób składowania tych materiałów.
5) Droga musi zostać posypana równą warstwą materiałów szorstkich na całej długości i szerokości.
6) Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowej podejmuje Zamawiający.
7) W przypadku wystąpienia opadów śniegu w godzinach nocnych tj. od godz. 22:00 do godz. 6:00 Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji bez konieczności wydania dyspozycji przez Zamawiającego.
8) Ustala się maksymalny czas rozpoczęcia akcji max. do 60 minut od wezwania przez koordynatora, tj.: sołtysa, pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg lub przystąpienie do pracy nastąpi nie później niż po upływie 60 minut po zakończeniu opadu. W przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 600 rano. Czas rozpoczęcia akcji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
9) Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w przedmiocie zamówienia oraz za zgodność z poleceniami danego sołtysa i pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Gminy Gromnik.
10) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę jak również podwykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za wszelkie szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przyjętej usługi. W myśl powyższego, Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
• Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odśnieżania czy posypywania powyższych dróg własnym sprzętem, będącym na stanie Urzędu Gminy Gromnik.
2) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość kilometrów w danym rejonie.
3) O rodzaju świadczonej usługi - przykładowo: odśnieżanie kolejno posypywanie czy jednoczesne odśnieżanie z posypywaniem dróg, decyduje Zamawiający.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokości odśnieżania, ilości rozsypanych środków oraz szerokości i długości odcinków posypanych materiałem uszorstniającym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość /przed podpisaniem umowy/ kontroli wymaganego sprzętu.
• Sprzęt techniczny
1) W zakresie wyposażenia umożliwiającego zimowe utrzymanie dróg Wykonawca winien zapewnić co najmniej dwa pojazdy; ciągnik kołowy lub inny sprzęt wyposażony w pług do odśnieżania oraz rozsiewacz do usuwania śliskości/oblodzeń, dopuszczony do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 988).

• Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1) Przestrzeganie przepisów:
a) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 988);
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693),
c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005r., nr 230, poz. 1960).

Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do Specyfikacji pojawia się znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie powinny być uwzględniane jako definicje standardu a nie jako określone marki zastosowane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):
• cena oferty brutto znaczenie – 60 pkt
• czas rozpoczęcia akcji znaczenie – 40 pkt


Zamawiający do porównania ofert przyjmie sumę cen za: 1 kilometr odśnieżania dróg + 1 kilometr posypywania dróg + 1 kilometr odśnieżania z posypywaniem dróg,

 Punkty w kryterium cena oferty brutto „(KC)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

CN
KC = ----- x 60 (pkt.)
COB
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.


 Punkty w kryterium czas rozpoczęcia akcji „(KRA)” zostaną wyliczone wg. poniższego wzoru:

KRAN
KS = ----- x 40 (pkt.)
KRAOB
gdzie:
KRA – ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
KRAN – najkrótszy zaoferowany czas rozpoczęcia akcji,
KRAB – zaoferowany czas rozpoczęcia akcji w ofercie badanej.
Uwaga:
• Maksymalny czas rozpoczęcia akcji od wezwania (telefonicznego) przez sołtysa, pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg – 60 minut
• Minimalny czas rozpoczęcia akcji od wezwania (telefonicznego) przez sołtysa, pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg ¬ – 30 minut,
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) pola określającego czas rozpoczęcia akcji, będzie to równoznaczne z zaoferowaniem 60 minut,
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje czas rozpoczęcia akcji krótszy niż 30 minut, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium czas rozpoczęcia akcji przyjmuje 30 minut,
• Czas rozpoczęcia akcji należy wskazać w minutach.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = Kc + KRA
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę, gdzie:
KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena oferty brutto”,
KRA – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Czas rozpoczęcia akcji”

3. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu znaczenia (wagi) kryterium, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia akcji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej – w celu wykazania spełnienia warunku, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.: minimum dwa ciągniki kołowe lub inny sprzęt wyposażony w pług do odśnieżania oraz rozsiewacz do usuwania śliskości/oblodzeń.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia tj.:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (minimum dwa ciągniki kołowe lub inne sprzęty wyposażone w pług do odśnieżania oraz rozsiewacz do usuwania śliskości/oblodzeń) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Załącznik nr 5do SWZ.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1., ppkt. 3) SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ stanowiący oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (Dział VII, pkt. 1 SWZ).
4) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy), na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania w/w podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki
cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.
108 ust. 1 oraz art. 7 pkt. 1 „ustawy sankcyjnej”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Ze względu na ograniczoną wartość pola, niemożliwe jest zamieszczenie wszystkich zmian umowy w ogłoszeniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "oferty/wnioski" dostępnej na platformie e-zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą sankcyjną”, który:
1) jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww.
ustawy;
2) jest beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) jest jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz.. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy
Wykluczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej” nastąpi na okres trwania okoliczności
określonych w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej”.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
podlegają karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20
000 000 zł.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00417781/01 z dnia 2022-10-31
2022

Zobacz inne

Prawo