Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434548/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zamówienie w trybie podstawowym na usługi całodobowej ochrony obiektów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5862138302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Zwycięstwa

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-451

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 880 81 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ppnt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppnt.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie w trybie podstawowym na usługi całodobowej ochrony obiektów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24d85e44-60da-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013216/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Całodobowa ochrona obiektów PPNT Gdynia - zamówienie w częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/ppnt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/ppnt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (dalej: platformy): https://portal.smartpzp.pl/ppnt.
2. Wymagania techniczne niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
2.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1 Mb/s;
2.2.komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
2.3.przeglądarki internetowe: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11; lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
2.4.dodatkowe oprogramowanie: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre); oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym; w przypadku przeglądarek Opera, Chrome
i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów pdf;
2.5.dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .xml, pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx,
2.6.maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.W związku z treścią art. 13 RODO Zamawiający informuje, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Gdyni
al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862138302, e-mail: biuro@ppnt.pl, tel. 58 880 81 50.
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem u udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr DO.2800.7.2022.
3.Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, z zastrzeżeniem że na wniosek odpowiednich Instytucji odpowiadających za prawidłowość wydatkowania środków publicznych, okres ten może ulec przedłużeniu.
4.Kontakt z powołanym u Zamawiającego Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ppnt.pl lub telefoniczne 58 880 81 50.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), organy kontrolne.
6.Zasada jawności, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3–6 uPzp, stosuje się odpowiednio.
7.Obowiązek podania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów uPzp.
8.W odniesieniu do przedmiotowych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
9. Wykonawca posiada:
9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy, pod warunkiem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie będzie naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
9.4. prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane osobowe są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.2800.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Część 1 obejmuje usługę ochrony osób i mienia realizowaną w formie całodobowej ochrony fizycznej w obiektach i na terenie zewnętrznym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni wraz z zapewnieniem patrolu interwencyjnego oraz monitoringu obiektu, określoną w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.2.Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust.1 uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym w szczególności osób wykonujących bezpośrednio czynności związane
z ochroną fizyczną osób i mienia w obiektach Zamawiającego, a także osób wykonujących czynności związane z organizowaniem pracy oraz nadzorem pracowników ochrony. Każda roboczogodzina wypracowana przez te osoby musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę.3.Zamawiający wymaga, w ramach Części 1 , aby wszystkie osoby wykonujące usługę ochrony osób i mienia posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia, posiadały status pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997. r o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadały legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Na potrzeby zamówienia przez kwalifikowanego pracownika ochrony należy rozumieć kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Część 2 obejmuje usługę ochrony osób i mienia realizowaną w formie całodobowej ochrony fizycznej w obiekcie Park Konstruktorów zlokalizowanym przy ul. Kadłubowców 4 w Gdyni (G-321) na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z zapewnieniem patrolu interwencyjnego oraz monitoringu obiektu, określoną w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2.Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust.1 uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym w szczególności osób wykonujących bezpośrednio czynności związane
z ochroną fizyczną osób i mienia w obiektach Zamawiającego, a także osób wykonujących czynności związane z organizowaniem pracy oraz nadzorem pracowników ochrony. Każda roboczogodzina wypracowana przez te osoby musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę.
3.Zamawiający wymaga, w ramach Części 2 , aby wszystkie osoby wykonujące usługę ochrony osób i mienia posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia, posiadały status pracowników ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997. r o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadały legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Na potrzeby zamówienia przez kwalifikowanego pracownika ochrony należy rozumieć kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79713000-5 - Usługi strażnicze

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 uPzp dotyczące:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dotyczy Części 1 i Części 2 zamówienia); Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj.: określonej przepisami Ustawy o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995); Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 w/w ustawy.
2.Zdolności technicznej lub zawodowej; spełnieniem powyższego warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę polegającą na całodobowej ochronie fizycznej w obiekcie/obiektach użyteczności publicznej :
1.w zakresie Części 1: o wartości umowy nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto/miesiąc i czasie trwania umowy nie krótszym niż 8 m-cy;
2. w zakresie Części 2: o wartości umowy nie mniejszej niż 20 000,00 zł netto/miesiąc i czasie trwania umowy nie krótszym niż 8 m-cy
Wykonawca składający ofertę na dwie części musi spełnić wymagania postawione dla każdej części.Wartości podane w ww. dokumentach w walutach innych niż PLN będą przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia) tj.:

1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2uPzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3.zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa: w art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp, pkt 4 uPzp (dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 uPzp (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 uPzp (dotyczących zakłócenia konkurencji) oraz w art. 109 ust.1 pkt 1 odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 z późń. zm.), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
5.oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania (dotyczy Części 1 i 2 zamówienia) tj.:
1.aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w celu potwierdzenia warunku udziału określonego w pkt 10.1.2.1.;
2.wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wśród usług, potwierdzonych dowodami, muszą się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 10.1.2.2.;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W związku z realizacją Umowy Wykonawca, zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy, w tym także w toku wykonywania usług, ważną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności związanej z przedmiotem Umowy. Zakres ubezpieczenia wynikający z powyższej umowy ubezpieczenia powinien pokrywać co najmniej ewentualną zapłatę odszkodowania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Suma ubezpieczenia wynikająca z powyższej umowy ubezpieczenia powinna opiewać na kwotę co najmniej: 2 000 000,00 zł
w przypadku Części 1 zamówienia oraz 350 000,00 zł w przypadku Części 2 zamówienia, z tytułu jednego i wszelkich zdarzeń ubezpieczeniowych. Zamawiający nie wymaga w zakresie Części 1 i Części 2, polisy dedykowanej do umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2.Wysokość wadium wynosi:
2.1. w ramach Części 1: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy zł 00/100);
2.2. w ramach Części 2: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu - wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia:
Konto bankowe: PKO BP Oddział 14 w Gdyni
Nr konta: 02 1440 1084 0000 0000 0448 5939 w PLN
4.2. gwarancjach bankowych;
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczeń, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej wraz z ofertą za pośrednictwem platformy.
6. Za prawidłowo wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
7. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzn. jedną ofertę złożą dwa lub więcej podmioty/ów) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, postanowienia pkt. 8.7.2. stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, podmiot (lider) składając ofertę zaznacza chekbox □ przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie”,
a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.7.1., składa każdy z Wykonawców.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia określonych w pkt 10.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający dopuszcza sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, doświadczeń różnych podmiotów, pod warunkiem, że wskazane podmioty będą realizować usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2.1., jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – np. według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w uPzp oraz we wskazanych poniżej:1.zmiany liczby stanowisk ochrony z równoczesną zmianą wynagrodzenia za usługę;2.zmiany tj. zmniejszenia lub zwiększenia wysokości zamówienia w stosunku do ilości przewidzianych w umowie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje realizację Części 1 oraz Części 2 na minimalnym poziomie wynoszącym 80%;3.zmiany podwykonawcy usługi na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny;4.wejście w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które spowodują konieczność zmiany warunków świadczenia usług określonych niniejszą umową – dopuszcza się zmianę tych postanowień umowy, na które zmiana prawa ma wpływ zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 4.1.wystąpienia przyczyn
obiektywnych, niepozwalających na zrealizowanie zamówienia w terminie;4.2.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;4.3.zmiany sposobu wykonania, terminu wykonania umowy lub terminów pośrednich w związku z zaistnieniem okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; przez siłę wyższą Strony rozumieć będą zdarzenie zewnętrzne,nagłe,nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron; 4.4.zmiany sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych
do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
4.5.zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach i w sposób określony w § 14 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.4.6.zmiany sposobu płatności, terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.4.7.zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach i w sposób określony w § 14 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.2.W przypadku zajścia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1.1:2.1. nowe wynagrodzenie będzie obliczone proporcjonalnie do nowej liczby stanowisk ochrony;2.2.po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek, od początku kolejnego miesiąca świadczenia usług, dostosować liczbę stanowisk ochrony do wymagań Zamawiającego. 3.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.4.Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.5. Zmiany umowy nie stanowi:5.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);5.2.zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.6.W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:6.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy;6.2.zmianie osób reprezentujących;6.3. ogłoszeniu upadłości;6.4.ogłoszeniu likwidacji;6.5.zawieszeniu działalności;6.6.wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać za pomocą platformy: https://portal.smartpzp.pl/ppnt. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/ppnt/elearning.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca opracuje, w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy, Instrukcję ochrony, która będzie zawierała szczegółowy zakres obowiązków, procedury postępowania na wypadek zagrożeń, listę telefonów kontaktowych, informacje w zakresie prowadzonej dokumentacji, itp.
2.Zamówienie w ramach Części 1 i 2 będzie realizowane przez okres 12 miesięcy, przy czym nie wcześniej niż od dnia 17 grudnia 2022 r.
Uwaga: Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie (być późniejszy niż wskazany powyżej) ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zobacz inne

Prawo