Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nakło nad Notecią, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434562/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092362674

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: naklo@kujawy.psp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-naklo

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60e90f30-60ef-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00395234/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/straz_naklo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_naklo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_naklo

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Pt.2370.06.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią do trzech punktów poboru:
Przy ul. Strażackiej 3.
Przy ul. Dąbrowskiego 50.
Przy ul. Dąbrowskiego 50.
Zużycie w roku poprzednim określa załącznik nr 3.
2. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktu poboru szacuje się na 434 750 [kWh] w tym:
178 250 [kWh] dla budynku przy ul. Strażackiej 3, 105 500 [kwh] dla budynku przy ul. Dąbrowskiego 50 oraz 151 000 [kwh] dla budynku przy ul. Dąbrowskiego 50. Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu.
3. Zamawiający informuje, że ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny.
4. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 31.12.2022r.
5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.
6. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. (jeśli dotyczy).
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia.
9. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
10. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowę kompleksową z ENERGA – OBRÓT S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
11. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Z uwagi na to, że w opisie przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania jakościowe dla głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, to zgodnie z art. 246 ust. 2 Pzp przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się jedynie kryterium najniższej ceny oferty brutto – waga 100%.
Maksymalna ilość punktów jaką w kryterium może uzyskać oferta wynosi 100 punktów (1pkt=1%).
W kryterium oferty oceniane będą punktowo wg wzoru: P = C min / C of x 100%
Gdzie: P – ilość uzyskanych punktów
C min – najniższa cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
C of – zaoferowana cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.
Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ze względu na uzyskanie największej ilości punktów (najniższą cenę).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą należy złożyć podpisany załącznik nr 1a (zestawienie cenowe)
b) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII - Podstawy wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Ww. oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Ww. oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca
 każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Natomiast jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, wówczas Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego Podwykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w zał. 2 do SWZ w pkt 4.
d) Dokumenty dotyczące samooczyszczenia Wykonawcy, o którym mowa w art.110 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca korzysta z samooczyszczenia. Dokumenty te składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Do oferty Wykonawca załącza również:
e) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
1) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
2) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
3) Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Wymagana forma:
a) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
b) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
f) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
Wymagana forma:
 Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
 Wymagana forma: Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 do SWZ - Istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_naklo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-21 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-15

Zobacz inne

Prawo