Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Woźniki, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434716/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Woźniki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Woźniki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398480

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 11

1.4.2.) Miejscowość: Woźniki

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-289

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 36 69 900

1.4.8.) Numer faksu: 36 69 905

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wozniki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434716

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432354/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim

Po zmianie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim

Zobacz inne

Prawo