Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mszana Dolna, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00434957/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA GÓRNEJ RABY I KRAKOWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W RABIE NIŻNEJ - ETAP IV”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN DORZECZA GÓRNEJ RABY I KRAKOWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350774650

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Krakowska 27E

1.4.2.) Miejscowość: Mszana Dolna

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-730

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18/ 33 10 324

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zgdgrik@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgdgrikmszanadolna

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00434957

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00417652/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, e-mail:zgdgrik@wp.plZa skuteczne skomunikowanie uznaje się skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych kanałów komunikacji.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest/zgdgrik/SkrytkaESP

Po zmianie:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, e-mail:zgdgrik@wp.plZa skuteczne skomunikowanie uznaje się skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych kanałów komunikacji.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest /GMD/skrytka
miniportal Gmina Mszana Dolna - jako Zamawiający

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Związek Gmin nie posiada własnego dostępu do miniportalu. Dla tego postępowania oferty należy składać do Zamawiającego - Gminy Mszana Dolna adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest /GMD/skrytka

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

oferty należy składać przez miniportal gdzie zamawającym dla tego postępowania jest Gmina Mszana Dolna, adres skrzynki ePuap Zamawiającego jest /GMD/skrytka

Zobacz inne

Prawo