Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Baruchowo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435263/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BARUCHOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa fontanny na terenie budowanego Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARUCHOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866790

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 54

1.4.2.) Miejscowość: Baruchowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-821

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 284 56 82

1.4.8.) Numer faksu: 284 58 48

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@baruchowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baruchowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435263

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00416278/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty polegającą na budowie budynku o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SWZ
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty polegającą na budowie budynku lub polegające na budowie fontanny posadzkowej z dyszami wraz z jej montażem i uruchomieniem o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SWZ.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą dysponowanie przez wykonawcę środkami finansowymi na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 500.000,00 zł i posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 500.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Zobacz inne

Prawo