Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wyszków, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435411/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Wyszkow

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.4.2.) Miejscowość: Wyszków

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435411

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432559/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.3. Stosowane kryteria oceny ofert

Przed zmianą:
Wyłącznie kryterium ceny

Po zmianie:
Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1)

Przed zmianą:
100

Po zmianie:
60,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Norma emisji spalin – N

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
40,0

Zobacz inne

Prawo