Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czubin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435566/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie odsłonięcia fundamentu budynku wraz z wymianą opaski zewnętrznej budynku, izolacji ścian fundamentowych, drenażem opaskowym i odprowadzeniem wód opadowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE

1.2.) Oddział zamawiającego: DPS w CZUBINIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013301421

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 13

1.4.2.) Miejscowość: Czubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: +48227295127

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsczubin.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsczubin.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435566

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431962/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3. Wartość zamówienia

Przed zmianą:
572091,26

Po zmianie:
385342,49

Zobacz inne

Prawo