Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Suwałki, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435774/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy
ul. Sejneńskiej 30, ul. Przytorowej 2, ul. Kościuszki 69

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 877396000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sr@suwalki.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suwalki.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy
ul. Sejneńskiej 30, ul. Przytorowej 2, ul. Kościuszki 69

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9798d066-60cd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092381/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 30, Przytorowej 2, Kościuszki 69

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9798d066-60cd-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/, oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e- Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
9. Wykonawca, przy użyciu Platformy e-Zamówienia może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
10. Zamawiający dopuszcza składanie pytań drogą e-mailową, na adres: mariola.zukowska@suwalki.sr.gov.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania. Maksymalna wielkość załączonego pliku do pojedynczej wiadomości: 10 MB.
11. Zamawiający zaleca przekazywanie pytań również w formie edytowalnej.
12. Zamawiający dopuszcza wymianę informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą drogą e-mailową na adres: mariola.zukowska@suwalki.sr.gov.pl,
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z »Formularzy do komunikacji« w pełnym zakresie wymaga posiadania konta »Wykonawcy« na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e- Zamówienia. Do korzystania z »Formularzy do komunikacji« służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), dalej „RODO” oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Zamawiający w przypadku pozyskania, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego względem osób fizycznych danych osobowych spełnia obowiązek informacyjny w tym zakresie i informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w tym zakresie jest Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach,
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, tel. 87 739 6000.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Suwałkach jest Pan Przemysław Aneszko - e-mail: iod@suwalki.sr.gov.pl.
3. Uzyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 30, ul. Przytorowej 2, ul. Kościuszki 69, znak sprawy OF-262-3/2022.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022.1710), zwaną „ustawą Pzp”.
5. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby, która je podała jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiada:
1) prawo do dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą,
2) prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OF-263-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 180656,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochrona osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Suwałkach przy
ul. Sejneńskiej 30, ul. Przytorowej 2, ul. Kościuszki 69
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-03 do 2024-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (80 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniejszą liczbę punktów, obliczoną według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów badanej oferty= ------------------------------------ x 80 % x 100
Cena brutto badanej oferty

2) Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej w sytuacjach wymagających wsparcia” (20 pkt) otrzyma oferta oferująca najkrótszy czas przybycia grupy interwencyjnej. Każda następna oferta oferująca dłuższy czas przybycia grupy interwencyjnej otrzyma mniejszą liczbę punktów.
W tym kryterium Zamawiający przyzna następującą punktację:
a) za czas przybycia grupy interwencyjnej do 10 minut – 20 pkt
b) za czas przybycia grupy interwencyjnej od 10,01 do 20 minut – 10 pkt
c) za czas przybycia grupy interwencyjnej powyżej 20,01 minut – 0 pkt

2. Wszystkie obliczenia dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w powyższych kryteriach.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej w sytuacjach wymagających wsparcia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach wskazanych w Rozdziale VIII niniejszego SWZ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykazanie, że Wykonawca posiada ważną (aktualną) koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganej przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290, 2486, z 2018 r. poz. 107, 398 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn zm.) wzakresie ochrony osób i mienia. Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji Przedmiotowego Zamówienia.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.a.) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, polegające na świadczeniu usługi fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda,
*Za „Obiekt użyteczności publicznej” uważa się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji a także budynek biurowy lub socjalny.
d.b.) Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym:
• co najmniej 5 osobami niekaranymi posiadającymi:
- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
- posiadających szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
• 1 osobą niekaraną, do zapewnienia nadzoru nad wykonaniem umowy na miejscu, która posiada:
- aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
• grupą interwencyjną w liczbie dwóch osób niekaranych, wpisanych na listę kawalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 119 ustawy Prawo zamówień publicznych ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe lub sytuacja ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec takiego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zgodnie z art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przepisy dotyczące spełniania warunków udziału
w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia dla wykonawcy, stosuje się odpowiednio do tych wykonawców.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1-4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązny jest dołączyć do oferty:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji dot. otwarcia ofert, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru – Załącznik nr 5 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadcznie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. Wykaz pozostałych dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 838) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - według wzoru Załącznik nr 6 do SWZ,
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu według wzoru – Załącznik nr 3 do SWZ.
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru – Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 838) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - według wzoru Załącznik nr 6 do SWZ,
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ponadto zamawiający, na podstawie przesłanek wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835; dalej ustawa sankcyjna) wyklucza z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. j.w.;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ustawie sankcyjnej.
3. Wykluczenie wykonawcy w zakresie Pkt. 1) następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp, zaś w zakresie
Pkt. 2 następuje zgodnie z art. 7 ustawy sankcyjnej. Weryfikacja podstaw wykluczenia na podstawie ustawy o nieagresji zostanie przeprowadzona przed dokonaniem oceny i badania ofert na podstawie złożonych przez uczestników postępowania oświadczeń, jak również ogólnodostępnych wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisów na listę sankcyjną prowadzoną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
6. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) Zaprzestania/wznowienia działalności Sądu w określonej lokalizacji.
Adekwatna do okoliczności zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – poprzez obniżenie/zwiększenie wynagrodzenia o iloczyn liczby miesięcy nieświadczenia/świadczenia usługi w danej lokalizacji i wynagrodzenia zgodnie z Formularzem cenowym złożonym przez Wykonawcę. (stawka godzinowa wynagrodzenia nie ulega zmianie)
2) Zmiana lokalizacji - zmiana przedmiotu umowy (adekwatna do okoliczności)
3) Zmiana godzin pracy Sądu.
Zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia usług – w przypadku zmiany godzin pracy pracowników Sądu.
4) Zmiany obowiązujących przepisów.
2. W zakresie koniecznym do dostosowania postanowień umowy do obowiązujących przepisów prawa. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaru i usług,
4. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo