Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00435927/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KZP/11/2022 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie dozoru za pomocą technicznych środków ochrony

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000035257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 202

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-486

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzp@piap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowa i badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KZP/11/2022 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie dozoru za pomocą technicznych środków ochrony

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be7edca5-63ec-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
3.1 drogą elektroniczną: kzp@piap.pl ;
3.2 poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga
4.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Siec badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP https://piap.ezamawiajacy.pl , lub https://oneplace.marketplanet.pl
4.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4.3 Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP/11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie dozoru za pomocą technicznych środków ochrony

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-13 do 2025-01-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 10% wartości zamówienia podstawowego - usługi w podobnym zakresie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za okres od 01.07.2023

4.3.6.) Waga: 75

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba usług ochrony

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Wykonawca musi posiadać Aktualną koncesję MSWiA wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2213 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
warunek zostanie spełniony jeżeli:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości: co najmniej 1 000 000,00 zł
.
d) zdolności technicznej lub zawodowej :
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1. Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej, z podaniem ich wartości (minimum 600 000,00 zł brutto w skali roku), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wykonawca MUSI wykazać się co najmniej trzema takimi usługami. Powyżej trzech – kryterium punktowane
2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na ich temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (kopie zaświadczeń o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony) a także zakresu wykonywanych czynności.

3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami. Imienny wykaz osób które będą wykonywać zamówienie z podaniem ich kwalifikacji (uprawnień).

4. Obiekt Zamawiającego był wpisany do uchylonego Ustawą o obronie Rzeczypospolitej wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym (Dz.U. 2019 poz. 1985) i ze względu na prowadzoną działalność może zostać objęty ochroną obowiązkową. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że uprawniony jest do świadczenia usług ochrony przez SUFO.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1 w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt. 4 (zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego) Wykonawca przedstawi zaświadczenie z KRK wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.2 w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000.000 zł;
4.2. Aktualną koncesję MSWiA wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie usług objętych przedmiotem Zamówienia.
4.3. Aktualną Decyzję właściwego Komendanta Policji o upoważniającej do świadczenia usług z wykorzystaniem SUFO
4.4. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (co najmniej 3 usługi o wartości rocznej minimum 600 000 zł z podatkiem VAT); (wg. Załącznika nr 4 )
4.5. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na ich temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (kopie uprawnień), a także zakresu wykonywanych czynności. (wg. Załącznika nr 5 )
4.6. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami. Imienny wykaz osób które będą wykonywać zamówienie z podaniem ich kwalifikacji (uprawnień).
4.7. Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), wymaga, aby warunki określone w pkt. VIII 2 lit. c i d pkt.1 SWZ były spełnione samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie w sytuacji o której mowa w art. 455 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, i szczególności mogą dotyczyć:
- zmiany w instrukcji ochrony
- ewentualna zmniejszenie składu na posterunkach, w przypadku gdy okaże się, że możliwe jest świadczenie usług ochrony w taki sposób, po wcześniejszych uzgodnieniach stron umowy.
- aneksu o którym mowa w części XXVI SWZ punkt 3, w przypadku objęcia obiektu Zamawiającego ochroną obowiązkową.
- w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w części XXVI SWZ pkt. 4.

4. Zamawiający przewiduje waloryzację stawki wynagrodzenia w przypadku następujących zmian:
1) stawki podatku od towarów i usług (+/-),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany nie dotyczą roku 2023 ze względu na znajomość przepisów w tym zakresie na ten okres);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ;

– zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy w stopniu odpowiadającym zmianom z pkt 1) - 3), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt. 1) – 3), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny wniosek oraz wyliczenia. Jeżeli wniosek i wyliczenia nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką zmianę nie wyrazi zgody.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w jakimkolwiek zakresie, wymienionej w ust. 3, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia negocjacji w tej kwestii. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu; pod rygorem nieważności muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo