Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Karpacz, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436029/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARPACZU W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003272182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 2a

1.5.2.) Miejscowość: Karpacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757618595

1.5.8.) Numer faksu: 757618595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@mops.karpacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopskarpacz.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KARPACZU W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d76ae877-63ed-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00401027/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania na terenie miasta Karpacza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/6688741

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami w szczególności składania ofert, oświadczeń, wymiana informacji (Zamawiający dopuszcza jako wpis do wiadomości e-mail/na platformie), przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/transakcja/6688741

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracji i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta został opisany w instrukcji znajdującej się pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje się w Regulaminie Platformy pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator Twoich danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu reprezentowany przez Kierownika.
Dane kontaktowe Z Administratorem można się skontaktować:
1) Osobiście: w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu Ul. Obrońców pokoju 2A, 58-540 Karpacz.
2) Telefonicznie: (75) 76 18 595.
3) Pisemnie: na adres pocztowy Ośrodka lub na adres poczty elektronicznej: poczta@mops.karpacz.pl
Inspektor Ochrony Danych Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez MOPS w celach:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania lub pobytu na terenie miasta Karpacza - postępowanie nr DFA.241.02.2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pisemnego.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.), dalej „ustawa PZP”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych 3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP; udostępnianie danych, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa), Administrator (Zamawiający) udostępnia w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie
4 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza MOPS mają prawo do:
2 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*.
3 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**.
4 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***.
5 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
2 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
4 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DFA.241.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania lub pobytu na terenie miasta Karpacza, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."
4.2. Szczegółowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia: przewiduje się świadczenie usług opiekuńczych w łącznej liczbie około 8.400 pełnych godzin zegarowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na terenie miasta Karpacza.
4.3. Realizacja powyższej usługi odbywać się będzie na następujących warunkach:
- zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych w liczbie około 700 pełnych godzin zegarowych w ciągu miesiąca, co daje łączną liczbę około 8 400 pełnych godzin zegarowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (12 m- cy) w miejscu zamieszkania, na terenie miasta Karpacza, osobom, które ze względu na przewlekłe schorzenia, wiek lub niepełnosprawność wymagają pomocy osoby drugiej,
- wyszczególniona w SWZ ilość godzin usług opiekuńczych jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu. Ze względu na charakter zamówienia nie można w sposób jednoznaczny określić w/w potrzeb, ponieważ stan zdrowia i sytuacja życiowa osób wymagających pomocy w postaci usług opiekuńczych zmienia się z dnia na dzień. Zamawiający gwarantuje realizację minimum 70% szacunkowej liczby godzin usług. W takim przypadku wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie mogą być podstawą do odmowy wykonania gwarantowanej części zamówienia.
- Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczonych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług, jedna godzina obejmuje 60 minut. Do czasu świadczenia usługi nie wlicza się czasu dojazdu, dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
- Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził roszczeń finansowych co do zmniejszonej ilości wykonywanej usługi opiekuńczej,
- liczba godzin usług opiekuńczych uzależniona jest od potrzeb mieszkańców,
- usługi opiekuńcze winny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, w szczególności winny obejmować:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak:
- pomoc w ubieraniu się,
- utrzymanie w czystości mieszkania lub użytkowanej przez podopiecznego części domu (wyrzucanie śmieci),
- dokonywanie zakupów ze środków finansowych podopiecznego,
- pranie bielizny osobistej i pościelowej,
- prasowanie,
- przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, karmienie i sprzątanie po posiłkach,
- umawianie wizyt, wezwanie lekarza w sytuacjach tego wymagających, realizowanie recept ze środków podopiecznego,
- załatwianie niezbędnych spraw urzędowych lub towarzyszenie podopiecznemu podczas ich załatwiania (bank, poczta, administracja),
- palenie w piecu i przynoszenie opału.
b) opiekę higieniczną, w szczególności:
- zapewnienie higieny osobistej podopiecznego – pomoc przy toalecie (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, mycie włosów, obcinanie paznokci),
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym zmiana pieluch,
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
- przesłanie łóżka podopiecznego,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń ciała podopiecznego,
- utrzymanie w czystości sprzętu urządzeń i sprzętu sanitarnego (miednice, wanny, kaczki, baseny),
- wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia higieny osobistej oraz higieny pomieszczeń.
c) zapewnienie kontaktów z otoczeniem, które obejmują:
- pomoc w poruszaniu się, w szczególności w dotarciu do lekarza, na zabiegi medyczne, rehabilitacyjne,
- towarzyszenie w spacerach, czytaniu prasy, książek,
- pomoc w komunikowaniu się z innymi,
- powiadomienie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych zmianach w zachowaniu podopiecznego wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia.

Szczegółowa procedura realizacji usług opiekuńczych oraz prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy podczas realizacji usług opiekuńczych zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. pomocy społecznej lub usług dla osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania ze wskazaniem w zakresie działalności związanej przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 90.000,00 zł na okres realizacji zamówienia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi, że:
- wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usługi stanowiące przedmiot zamówienia (tj. świadczenie usług opiekuńczych dla jednostek samorządowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), w liczbie nie mniejszej niż 8 000 godzin usług opiekuńczych rocznie i o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto rocznie.
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 10 osobami rocznie zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi doświadczenie, umiejętności oraz stan zdrowia fizyczny i psychiczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobą zatrudnioną w biurze wykonawcy, pełniącą funkcję koordynatora usług, mającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu usługami o podobnym charakterze i zakresie, posiadającą minimum średnie wykształcenie.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada lub będzie posiadał przez cały okres trwania umowy biuro do kontaktu z Zamawiającym w odległości do 30 km od miasta Karpacza, otwarte codziennie w dni robocze przez minimum 4 godziny dziennie, w przedziale godzin od 08:00 do 15:00.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia udziału w postępowaniu:
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- zaświadczenie lub inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem lub innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SWZ,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- wyliczenie kalkulacyjne kosztu (ceny) 1 godziny usługi opiekuńczej - załącznik nr 11a do SWZ,
- doświadczenie koordynatora – zgodnie z załącznikiem nr 11b do SWZ,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

załączenie dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

załączenie dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
2. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia usługi określony w SWZ.
3. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej – minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
c) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkiem z nich wynikającym,
d) zmiany statusu podatkowego po stronie Zamawiającego w związku z podatkiem VAT,
a w szczególności ze zmianą prawa lub orzecznictwem sądowym,
e) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia lub ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie). Przewiduje się możliwość zmiany umowy
w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą
w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
a) utrata mocy aktów prawnych lub ich zmiana przywołanych w treści SWZ i umowie,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
c) zmiana nr rachunku bankowego,
d) zmiana danych teleadresowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy - https://www.platformazakupowa.pl/pn/um_karpacz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo