Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436038/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa ochrony osób oraz dozoru mienia i obiektów realizowana dla Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000683602

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Świebodzka 5

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-046

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.7.) Numer telefonu: 717489020

1.4.8.) Numer faksu: 717489021

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436038

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00420006/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:00

Po zmianie:
2022-11-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-14 12:00

Po zmianie:
2022-11-17 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-13

Po zmianie:
2022-12-16

Zobacz inne

Prawo