Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436063/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na 2023 rok z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050667863

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Elewatorska 6

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-620

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdw.wrotapodlasia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami wojewódzkimi.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436063

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426769/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00024157/29/P

Po zmianie:
2022/BZP 00024157/30/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:00

Po zmianie:
2022-11-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-17 09:30

Po zmianie:
2022-11-25 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-16

Po zmianie:
2022-12-24

Zobacz inne

Prawo