Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krynica-Zdrój, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436691/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa urządzenia klasy UTM dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kraszewskiego 142

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 47 32 409

1.5.8.) Numer faksu: 18 47 32 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa urządzenia klasy UTM dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f90b7ac-6408-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital-krynica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. XII), zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za
pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w ust.6 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym(rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na mini portalu
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-42/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia klasy UTM w celu podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla potrzeb SPZOZ Szpitala im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1A do SWZ będącym integralną częścią SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-05

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający
będzie stosował niżej podane kryteria:KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA 100 %
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
Kryterium CENA:
Liczba punktów = (cena (min)/cena (oceniana) * 100 gdzie:
➢ cena(min) – najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (w danym pakiecie)
➢ cena(oceniana) - cena podana w ofercie ocenianej (w danym pakiecie)
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów w kryterium CENA.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu (wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia)
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
1. Zgodnie z art. 57 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu.
a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1
pkt 1 - 6 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w
Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.). „art. 108 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej
grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa
w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) „o którym mowa w art. 228-
230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz
z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)”, d)
finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym
mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769), g) przeciwko obrotowi
gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu (…) do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, napodstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, (…), chyba, że wykażą, że przygotowali te oferty (…)
niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (…)”.
b) Zamawiający nie określa fakultatywnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
A. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający ocenia czy
podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VIII ppkt SWZ.
1. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 112 ustawy Pzp:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać
w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby)upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym
Załącznik nr 3 do Specyfikacji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W zakresie potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.) Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby)
upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącym
Załącznik nr 3 do Specyfikacji
b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ)
c) Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (stanowiącym Załącznik nr 6
do SWZ)
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak
rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 1 do SWZ),
b) wypełniony szczegółowy opis oferowanego sprzętu i oprogramowania (załącznik nr 2) do SWZ)
c) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SWZ)
d) oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 6 do SWZ)
e) dokumenty (wymienione w rozdz. VII SWZ)
f) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3A do SWZ sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 5),
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 7 lit. b),
d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie regulacji art. 455 ust. 1 Pzp Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do
Umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana Umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez
prawo:
a) zmianę terminu wdrożenia i składających się na nie poszczególnych czynności wdrożeniowych, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego lub jeśli konieczności zmiany nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy, a jest
ona niezbędna w celu prawidłowego wykonania Umowy lub zagwarantowania Zamawiającemu wykonywania działalności
statutowej;
b) zmianę w celu umożliwienia zastosowania nowszych i korzystniejszych rozwiązań technologicznych lub technicznych niż
istniejące w chwili ogłoszenia Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w chwili zawarcia niniejszej Umowy przez Strony;
c) zmiany nazwy towaru, modelu towaru bez możliwości zmian cen jednostkowych podanych w ofercie, w przypadku
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów albo poprawienie
sprawności, wydajności lub innego zwiększenia wartości dostawy dla Zamawiającego, pod warunkiem, że parametry
nowego towaru spełniają wymagania określone w SWZ;
d) obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust. 1, w przypadku stosowania przez Wykonawcę wszelkich rabatów,
upustów, obniżek cen jednostkowych przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia
dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy
sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej
w art. 261 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
11. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE
DOTYCZY.
12. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert
częściowych.
13. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
14. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 ustawy Pzp -Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia takiego zastrzeżenia.
15. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Pzp. W zakresie realizacji zamówienia nie ma czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320/. W
związku z powyższym nie ma zastosowania art. 95 ustawy Pzp i zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
 rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonującej/-ych czynności w trakcie realizacji zamówienia: nie
dotyczy,
 sposób weryfikacji zatrudnienia osoby/osób, o której/-ych mowa powyżej: nie dotyczy,
 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniemosoby/osób, o której/-ych mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: nie dotyczy.
16. Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp, w tym wymagania w zakresie
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których
mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
 liczba i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg: nie dotyczy,
 sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań: nie dotyczy,
 uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich
niespełnienia: nie dotyczy.

Zobacz inne

Prawo