Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wilczyce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436725/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA WILCZYCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WILCZYCE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409790

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wilczyce 174

1.4.2.) Miejscowość: Wilczyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-612

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wilczyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilczyce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436725

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00424285/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 09:00

Po zmianie:
2022-11-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 11:00

Po zmianie:
2022-11-21 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-15

Po zmianie:
2022-12-20

Zobacz inne

Prawo