Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dzierzgowo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436884/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Dzierzgowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dzierzgowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierzgowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236533239

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dzierzgowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzierzgowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be69ee7c-6409-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031921/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzierzgowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzierzgowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// dzierzgowo.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na „Platformie eZamawiający”, https://dzierzgowo.ezamawiajacy.pl – instrukcja dla wykonawców znajduje się w zakładce „ Regulacja i procedury procesu zakupowego”. Szczegółowych informacji można uzyskać u Usługodawcy obsługującego powyższą platformę „ Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49 telefon (022) 257 22 23
2.4 Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://dzierzgowo.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https: //oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://dzierzgowo.ezamawiajacy.pl:• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2.5 Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust.1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1, 06-520 Dzierzgowo. Z Administratorem Danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: gmina@dzierzgowo.pl, telefonicznie: 23 653 30 12 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: e-mail: iod@dzierzgowo.pl, telefon: 531 629 963 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo prowadzonym w trybie trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚR.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Kryteriami oceny ofert są:
Oferowana cena – 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie całkowita cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów (60 pkt.) otrzyma Wykonawca , który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC = ------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
Gdzie: PC – liczba punktów , jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
Termin płatności faktury – 40%
Sposób obliczenia punktów dla kryterium termin płatności faktury:
- termin płatności faktury 30 dni = 40 pkt.
- termin płatności faktury od 15 do 29 dni = 20 pkt.
- termin płatności faktury od 0 do 14 dni = 0 pkt
Uwaga:
° maksymalny termin płatności faktur – 30 dni
° w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części dotyczącej terminu płatności faktur , będzie to równoznaczne z terminem 30 dni,
° w przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje termin płatności faktur dłuższy niż 30 dni, Zamawiający do obliczenia punktacji za to kryterium , przyjmie termin 30 dni
° termin płatności faktur należy podawać wyłącznie w pełnych dniach.
15.2. Łączna liczba punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach , liczoną według wzoru:
PO = PC + PF
Gdzie:
PO – suma punktów przyznanych danej ofercie
PC – punkty w kryterium Cena
PF – punkty w kryterium Faktura
15.3. Ilość punktów, obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez każdego z członków komisji przetargowej. Ostateczna ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej uczestniczących w przetargu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia warunku , Wykonawca musi posiadać:
18.1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z kodami odpadów) od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzierzgowo , prowadzonego przez Wójta Gminy Dzierzgowo.

2. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia t.j
18.2.1. Wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających w szczególności na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy o łącznej masie nie mniej niż 400 Mg.

W przypadku usług , których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług (w przypadku robót rozlicznych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby , jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.”
18.3. Dysponowanie co najmniej:
- dwoma samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120L , 240L, 1100L (typu śmieciarka),
- dwoma samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów selektywnie zebranych w pojemnikach (worków).
Samochody specjalne muszą być wyposażone w urządzenia do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego , umożliwiające trwałe zapisywanie , przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów , umożliwiające weryfikację tych danych.
Samochody muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r, poz.122)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 6000,00 zł
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.11.2022 r. do godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.2080)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Dzierzgowo
14 8220 0004 0200 0749 2002 0010 BS Grudusk o/Dzierzgowo. z dopiskiem Wadium do przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dzierzgowo”. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę wniesienia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2080);
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzierzgowo:
14 8220 0004 0200 0749 2002 0010 BS Grudusk o/Dzierzgowo
Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz wykonawca przekazuje zamawiającemu:
- w oryginale w postaci papierowej albo
- przekazuje oryginał gwarancji, poręczenia lub zastawu na papierach wartościowych, w postaci elektronicznej na adres: gmina@dzierzgowo.pl
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione, czy nie.
Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności z wyłączeniem art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a PZP. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy, a w szczególności gdy zmiana dotyczy przedmiotu zamówienia i terminu wykonania umowy zgodnie z treścią art. 455 PZP.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zamianę zawierającego opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.
5. W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim akceptuje wniosek albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
6. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 455 Pzp zmiany:
1) formalno-organizacyjne Zamawiającego i Wykonawcy,
2) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
3) danych teleadresowych,
4) osób wskazanych w umowie jako przedstawiciele stron umowy, odpowiedzialnych za jej realizację,
5) harmonogramu.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w art. 439 ust 1 pzp, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień 1 stycznia 2024 roku. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić tylko jednokrotnie i nie może przekroczyć 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert.
7) W sytuacji wystąpienia okoliczności i w warunkach wskazanych w ust 1 Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia a wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia.
8) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dzierzgowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo