Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00436899/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa 4 samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej z napędem hybrydowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290727869

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Seminaryjska 12

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-372

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 478022930

1.4.8.) Numer faksu: 478022935

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.nowak@ki.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi-pn

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00436899

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00426039/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00083435/16/P

Po zmianie:
2022/BZP 00083435/17/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca musi posiadać nie mniej niż 600 000,00 zł własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonane dostawy:
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę pojazdów samochodowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Do wykazu dostaw należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA:
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wartość już zrealizowanej części musi wynosić minimum 300 000,00 zł brutto.
b) wykaz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz o dostępności autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Wykonawca musi posiadać nie mniej niż 600 000,00 zł własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonane dostawy:
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną dostawę pojazdów samochodowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Do wykazu dostaw należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
UWAGA:
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach jednej umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wartość już zrealizowanej części musi wynosić minimum 300 000,00 zł brutto.
b) wykaz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz o dostępności autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego. Zamawiający dopuszcza wykonywanie obsług w ASO w Radomiu.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 7 do SWZ),
3) Wykaz o dostępności autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego (Załącznik nr 8 do SWZ).

Po zmianie:
1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
2) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 7 do SWZ),
3) Wykaz o dostępności autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego. Zamawiający dopuszcza wykonywanie obsług w ASO w Radomiu. (Załącznik nr 8 do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 10:30

Po zmianie:
2022-11-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-16 11:00

Po zmianie:
2022-11-17 11:00

Zobacz inne

Prawo