Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Moszczenica, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00437002/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MOSZCZENICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczenica”
Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892475

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Samorządowa 4

1.4.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-321

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 18 354 13 00

1.4.8.) Numer faksu: 18 354 10 85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminamoszczenica.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437002

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00410557/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 09:00

Po zmianie:
2022-11-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-15 10:00

Po zmianie:
2022-11-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-14

Po zmianie:
2022-12-20

Zobacz inne

Prawo